Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
18. 3. 2020
Správa uprchlických zařízení MV šije roušky

Pomáháme řešit aktuální nedostatek roušek a respirátorů v České republice. Na výrobě roušek se od včerejšího dne podílejí zaměstnanci i klienti v zařízeních SUZ MV po celé ČR. Nesmírně si vážíme jejich nasazení v těchto těžkých dnech. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

ZŘÍZENÍ DOČASNÉHO PŘIJÍMACÍHO STŘEDISKA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

V souvislosti s přijetím jednoho z dalších preventivních opatření pro předcházení šíření onemocnění COVID-19 mezi zaměstnance Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) a spolupracujících orgánů včetně příslušníků PČR, a také mezi klienty z řad zajištěných cizinců i žadatelů o mezinárodní ochranu, jsme předem připraveni ke změně v nastavení provozu zařízení SUZ MV a poskytování služeb jednotlivým kategoriím cizinců.

zařízení v Bělé-Jezové, které doposud fungovalo v duálním režimu jako zařízení pro zajištění cizinců a pobytové středisko, bude v souladu s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR, jako jedno z preventivních opatření ochrany veřejného zdraví, zřízeno přijímací středisko se zvláštním režimem. Do tohoto uzavřeného zařízení budou automaticky umísťováni všichni nově zajištění cizinci a noví žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří zde pod dohledem pracovníků Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitracizinecké policie budou muset setrvat po dobu nezbytně nutnou k vyloučení nákazy a provedení příslušných zdravotních testů.

Zařízení bude mít výhradně preventivní charakter a nebude určeno nemocným cizincům.

Ve všech zařízeních provozovaných Správou uprchlických zařízení MV se přísně hledí na dodržování hygienických zásad bezpečnosti, pracovníci zařízení jsou dostatečně vybaveni veškerými potřebnými ochrannými prostředky a na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a vedení organizace byla přijata další nezbytná opatření.

Provoz části zařízení v Bělé-Jezové, která působí jako zařízení pro zajištění cizinců, zůstane i nadále zachována. Současní klienti pobytového střediska jsou v tuto chvíli stěhováni do zařízeních v Kostelci nad Orlicí a Havířově.

Zároveň stále platí zákaz vstupu návštěv do všech zařízení SUZ MV, tedy ZZC, PřS, PoS a IAS, a to až do odvolání. V mimořádných případech, které nesnesou odklad, může vedoucí zařízení povolit vstup poskytovatelům právního poradenství, tlumočení a dalších nezbytných služeb.

Jedná se o preventivní opatření za účelem zachování fungování systému azylové a migrační politiky vyplývající z mezinárodních dohod, a vedoucí současně k ochraně zdraví zaměstnanců resortu Ministerstva vnitra i cizinců pobývajících v zařízení SUZ MV. Toto opatření je dočasné a zcela v souladu s nouzovým stavem, který nastal v celé zemi.

Správa uprchlických zařízení MV je v tomto ohledu potencionálně zranitelnou organizací, která na rozdíl od jiných úřadů, škol a institucí nemůže svá zařízení uzavřít a jejich provoz přerušit. Její chod musí být zachován, proto k současné, pro všechny složité situaci přistupujeme odpovědně a s respektem. Zaměstnanci naší organizace jsou na tyto situace proškoleni a zvládají ji stejně dobře, jako zvládli krizovou situaci, která nastala v roce 2015 během migrační krize. Žádáme tedy o pochopení a ohleduplnost širokou veřejnost, zejména obyvatele obcí, ve kterých naše zařízení sídlí, a také zaměstnance i cizince pobývající v našich zařízeních.

ESTABLISHMENT OF A TEMPORARY RECEPTION CENTER WITH SPECIAL REGIME

In view of the adoption of one of the further preventive measures against the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) among employees of the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior (RFA MOI) and cooperating bodies including the Police of the Czech Republic, and detained foreigners and international protection applicants, we are prepared to change the mode of operation of RFA MOI facilities and services to all categories of foreigners.

At the Bělá-Jezová facility, which has so far been operating in dual regime as a foreigner detention facility and a residential facility, a reception center with special regime will be established if necessary, in compliance with the CR government declaration of state of emergency as one of the measures to protect public health. This facility will automatically accommodate all detained foreigners and new international protection applicants who will have to stay there under the surveillance of the Interior Ministry Health Service staffers and the foreigner police for a period necessary to exclude the infection and to make appropriate medical tests.

The facility will be exclusively of preventive nature and will not be designed to accommodate sick foreigners.

All RFA MOI facilities strictly adhere to hygienic safety principles, the facility staff are sufficiently equipped with all necessary protection tools and based on the decision of a relevant public health protection body and the RFA MOI management, further necessary measures have been taken.

At the same time a ban on visits to all RFA MOI facilities, that is FDF, ReC, ResC, and IAC, is in force until further notice.

In emergency cases the head of a facility can permit entry of legal counsellors, interpreters, and providers of other essential services.

These are prevention measures in order to maintain the operation of the system of the asylum and migration policy as required by international agreements and serving to protect the health of the Ministry of the Interior’s employees and foreigners staying at the RFA MOI facilities. The measures are temporary and fully in compliance with the state of emergency which was declared in the whole country. In this respect the Refugee Facilities Administration of the MOI is a potentionally vulnerable organization which, contrary to other bodies, schools, and institutions cannot close its facilities and suspend their operation. The RFA MOI functioning must be preserved and therefore, our attitude to this overall complex situation is responsible and taken with due respect. Our employees are well trained to deal with these situations, and they are able to tackle this challenge as well as they managed the dire situation during the migration crisis in 2015. Therefore, we ask the broad public, especially the citizens of municipalities where our facilities are located, and our staffers and foreigners staying in our facilities for understanding and patience.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
12. 10. 2020
Informace pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky a ve světě je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření jsou cizinci, kteří žádají o udělení mezinárodní ochrany, povinni dostavit se do přijímacího střediska v Bělé – Jezové, kde je možné o udělení mezinárodní ochrany požádat.

6. 10. 2020
Informace pro klienty SUZ MV a návštěvy v zařízeních SUZ MV/Information for clients and visits

V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 a pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek, klientů i zajištěných cizinců, dochází s okamžitou platností k úpravě vnitřních pravidel v zařízeních SUZ MV.

11. 9. 2020
Úspěšná integrace legálně pobývajících cizinců. Ministerstvo vnitra pokračuje v podpoře regionálních integračních center

Už jedenáctý rok pokračuje Ministerstvo vnitra v podpoře Center na podporu integrace cizinců, která dnes fungují ve všech čtrnácti krajích. Úspěšnou integrací cizinců ze třetích zemí, kteří u nás dlouhodobě legálně pobývají, centra pomáhají nejen cizincům, obcím a zaměstnavatelům, ale díky adaptaci cizinců i majoritní společnosti.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci