Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Naši klienti

Máte zájem u nás pracovat? Nebo byste u nás chtěl/a vykonávat studijní praxi? Stačí nás kontaktovat.

ŽADATEL O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY

Cizinec, který požádal o mezinárodní ochranu v ČR nebo v jiném členském státě Evropské unie a ČR je příslušná k jejímu posuzování. Mezinárodní ochranou se rozumí buď azyl, nebo doplňková ochrana.

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)
detail zažízení
Havířov (Moravskoslezský kraj)
detail zažízení
tranzitní prostor mezinárodního
letiště Praha-Ruzyně
detail zažízení
Zastávka (Jihomoravský kraj)
detail zažízení

AZYLANT / OSOBA POŽÍVAJÍCÍ DOPLŇKOVÉ OCHRANY

Cizinec s přiznanou mezinárodní ochranou buď ve formě azylu nebo doplňkové ochrany. Vztahují se na něj pak stejná práva a povinnosti jako na cizince s trvalým pobytem (např. uplatnění na trhu práce nebo v oblasti sociálního zabezpečení). Doplňková ochrana je na rozdíl od azylu udělována na dobu určitou a po této době je přezkoumáváno, zda trvají důvody, pro které byla udělena.

IAS Předlice
detail zažízení
IAS Jaroměř
detail zažízení
IAS Brno
detail zažízení
IAS Havířov
detail zažízení

Občané EU a cizinci ze třetích zemí

Cizinci pocházející ze zemí EU i mimo EU, v České republice žijí na základě povolení k pobytu.

CPIC pro Jihočeský kraj
kontakt
CPIC pro Karlovarský kraj
kontakt
CPIC pro Liberecký kraj
kontakt
CPIC pro Moravskoslezský kraj
kontakt
CPIC pro Olomoucký kraj
kontakt
CPIC pro Pardubický kraj
kontakt
CPIC pro Plzeňský kraj
kontakt
CPIC pro Zlínský kraj
kontakt
CPIC pro Kraj Vysočina
kontakt CPIC pro Středočeský kraj
kontakt

ZAJIŠTĚNÍ CIZINCI

Jedná se o osoby, které vstoupily nebo pobývaly na území České republiky (Evropské unie) nelegálně. Z důvodu nelegálního pobytu byly zajištěny za účelem realizace správního vyhoštění nebo předání podle mezinárodní úmluvy.

Bělá pod Bezdězem (Středočeský kraj)
detail zažízení
Vyšní Lhoty (Moravskoslezský kraj)
detail zažízení
Balková (Plzeňský kraj)
detail zažízení

 

Statistika příchodů do AZ a ZZC v roce 2022

 

Sociální práce

Poskytování sociálních služeb v zařízeních SUZ MV je jedním z našich hlavních úkolů. SUZ MV v rámci činnosti Center na podporu integrace cizinců poskytuje registrované odborné poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. V dalších zařízeních není SUZ MV poskytovatelem sociálních služeb dle uvedeného zákona, ale naši sociální pracovníci jsou kvalifikováni dle jeho podmínek. Prioritou SUZ MV je poskytování co nejkvalitnějších služeb profesionálně vzdělaným a vyškoleným personálem. Rozsah práce sociálních pracovníků s klienty je široký a nelze jej jednoduchým způsobem vymezit nebo zaškatulkovat. Pracovníci v azylových zařízeních pracují s rozmanitými skupinami klientů: s nezletilými, s rodinami včetně těch neúplných, se seniory, se zdravotně postiženými, s osobami se zvláštními potřebami, s osobami závislými na omamných a psychotropních látkách, s osobami, jež byly v detenci, s osobami s psychiatrickou diagnózou a různými traumaty, na rozdíl od specializovaných zařízení sociálních služeb, kde pobývá úzce ohraničená skupina klientů (dle věku, sociální diagnózy, zdravotního stavu apod.).

Velmi náročné je překonávání nejen jazykové bariéry (pracovníci umějí alespoň základní světové jazyky jako je angličtina a ruština; při pohovorech je ale často využíván tlumočník), ale rovněž sociokulturních rozdílů. Vzhledem k tomu, že SUZ MV provozuje několik typů zařízení, liší se i způsob a zaměření práce s klienty dle typu těchto zařízení, respektive dle typu klientely a způsobu jejich pobytu. Jinak pracujeme s cizincem umístěným v zařízení pro zajištění cizinců, kdy účelem pobytu cizince je realizovat správní vyhoštění, jinak pak s klientem v integračním azylovém středisku, kdy je hlavním cílem usnadnit klientovu integraci v České republice. Sociální služby jsou poskytovány v několika rovinách. Je to především rovina diagnostická, informační, zprostředkovatelská, poradenská; částečně sem patří i poskytnutí krizové intervence.

Cíle sociální práce ve všech zařízeních SUZ MV je možno shrnout do následujících třech oblastí s tím, že způsoby a rozsah naplňování těchto cílů se tedy liší dle typu zařízení:
1. Podpora schopnosti adaptace klienta na nároky a podmínky situace a prostředí
2. Zprostředkování zdrojů a služeb.
3. Efektivní a humánní způsob podpory klienta a jeho rozvoj.

Práce s dětmi

Dětská centra fungují v přijímacích a pobytových střediscích a zařízení pro zajištění cizinců jako prostor, kde mohou děti nejen trávit volný čas, ale nabízí zároveň i další škálu činností obdobných těm v předškolních zařízeních. S dětmi v centrech pracují vychovatelky a dětem je zde k dispozici vybavení odpovídající jejich věku a potřebám. Vychovatelé směrují činnosti k všestrannému rozvoji dětí. Pro předškolní děti fungují dětská centra jako obdoba mateřské školky a pro školou povinné děti plní centra funkci družiny. Dětská centra pořádají pro děti množství výletů, sportovních a vzdělávacích akcí a přispívají k jejich poznávání české společnosti.

Bezpečí

SUZ MV jako provozovatel ubytovacích zařízení, ve kterých spolu žijí klienti rozmanitých národností a potřeb, klade důraz na zajištění potřeby bezpečí klientů (např. formou specifických ubytovacích zón). Při ubytování klientů vyžadujících zvýšenou péči (jedná se například o invalidní osoby, osamělé rodiče s nezletilými dětmi, osoby, které byly podrobeny mučení apod.) se snaží reflektovat jejich nároky na bydlení a specifika služeb v souladu se Směrnicí Rady 2003/9/EC.

Pomoc psychologa

Psychologické služby zajišťované SUZ MV jsou úzce propojené s činností sociálních pracovníků v našich zařízeních (přijímací střediska, pobytová střediska, zařízení pro zajištění cizinců). SUZ MV služby psychologa využívá jako důležitý doplněk při podpoře našich klientů v jejich často složité životní situaci. Vzhledem k tomu, že žadatelé o udělení mezinárodní ochrany jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění a mají tak nárok i na psychologické služby v rozsahu hrazeném z veřejného zdravotního pojištění, jsou naše psychologické služby orientovány na situace, kdy je potřeba reagovat rychle, flexibilně a někým, kdo se orientuje v práci s migranty. Naši smluvní psychologové tak asistují klientům v otázkách, jako je soužití v různorodém prostředí našich zařízení, kde pobývají klienti z mnoha oblastí světa, s různými zvyky, potřebami, ve stresových situacích spojených s migrací, výsledkem azylové procedury a podobně. Velký zřetel je kladen na potřeby zranitelných skupin pobývajících v našich zařízeních. Diagnostické postupy a doporučení psychologa rovněž vedou k rozšíření spolupráce mezi ním a sociálním pracovníkem a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.