Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, byl Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) zřízen vnitřní oznamovací systém (dále též jen „VOS“), jehož prostřednictvím je možné bezpečně podávat oznámení o možném protiprávním jednání, kterého se dopustila nebo má dopustit jiná osoba v souvislosti s činností SUZ. Protiprávním jednáním ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a VOS se rozumí jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí sazby alespoň 100 000 Kč, nebo
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů či jiný právní předpis v některé z oblastí vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatelem může být kterákoliv fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro SUZ MV dozvěděla o protiprávním jednání. SUZ MV tedy přijímá i oznámení od osob, které pro ni vykonávají jinou činnost, než je závislá práce v základním pracovněprávním vztahu či dobrovolnická činnost.

 Možné způsoby podání oznámení

K přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání byly ustanoveny dvě příslušné osoby, které splňují požadavky zákona:

 • Františka Procházková, tel. +420 770 163 745
 • Jana Urbaníková, tel. +420 770 146 695

Oznámení o možném protiprávním jednání lze podávat prostřednictvím VOS kterékoli z příslušných osob následujícími způsoby:

 1. písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu vos@suz.cz
 2. písemně v elektronické podobě prostřednictvím formuláře pro podávání oznámení (viz níže)
 3. písemně v listinné podobě v zalepené a nepoškozené obálce s uvedením jména příslušné osoby a označením „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ DLE VOS“, která bude:
  • zaslána na adresu Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, nebo
  • vložena do schránky SUZ na vrátnici Policejní akademie ČR v Praze, na adrese Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 4
 4. ústně telefonicky na telefonním čísle uvedeném u jména příslušné osoby, a to v pracovní dny od 9:00 do 14:00
 5. po domluvě s příslušnou osobou ústně osobně

Oznámení o možném protiprávním jednání musí obsahovat:

 • popis možného protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo má dojít,
 • datum a čas kdy k takovému jednání došlo, je-li tento údaj oznamovateli znám,
 • označení osoby, která se protiprávního jednání dopustila nebo má dopustit, je-li oznamovateli její totožnost známá,
 • další skutečnosti podstatné pro posouzení možného protiprávního jednání, včetně označení a případné přiložení důkazů o takovém jednání,
 • jméno, příjmení a datum narození oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost,
 • označení pracovní pozice nebo jiné obdobné činnosti, v souvislosti se kterou se oznamovatel o možném protiprávním jednání dozvěděl.

 

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů má oznamovatel možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení jinými způsoby, než je uvedeno výše, např. prostřednictvím datové schránky, SUZ MV nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem. Oznamovatel by měl při podání oznámení jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomě nepravdivým oznámením by se oznamovatel mohl dopustit přestupku dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Formulář pro podání oznámení