Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
28. 5. 2021
Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová

VIDEO Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová jako pomyslná tečka za koronavirovou krizí. Za maximální nasazení děkujeme všem zaměstnancům SUZ MV, i ostatním složkám, které se podílejí na chodu zařízení, tedy Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Policie České republiky a zaměstnancům Odboru azylové a migrační politiky. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Informace pro návštěvy klientů v azylových zařízeních a zařízení pro zajištění cizinců

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezuje návštěvy v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců, tak, že návštěvu může vykonat pouze osoba, která:

 1. nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a při vstupu doloží, že splňuje některou z následujících podmínek:
  • je očkovanou osobou proti onemocnění COVID-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování, a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní,
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180,
  • absolvovala RT-PCR test, který není starší více než 72 hodin, který je s negativním výsledkem.

Podmínky dle odst. 1) nemusí splňovat:

 • děti do 12 let věku,
 • v azylovém zařízení návštěva obhájce, advokáta, soudem ustanoveného opatrovníka, osob poskytujících pravidelné právní a sociální poradenství a úřední osoby,
 • v zařízení pro zajištění cizinců návštěvy advokáta, zástupce právnické osoby, který prokáže, že předmětem její činnosti je oprávnění poskytovat právní pomoc cizincům a úřední osoby.

Každá osoba vstupující do azylového zařízení nebo zařízení pro zajištění cizinců je povinná:

 • používat po celou dobu návštěvy zařízení ochranný prostředek dýchacích cest (nosu a úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a zároveň
 • změřit tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem,
 •  vyplnit informační dotazník při vstupu do areálu (osoby, které nejsou v pracovním či služebním poměru k resortu MV),
 • dodržovat rozestup od jiných osob nejméně 1,5 m,
 • neshlukovat se v prostorách areálu s dalšími osobami, pokud to není nezbytně nutné,
 • pohyb po areálu pouze na místech k tomu určených, a to za doprovodu určených osob nebo na základě jejich poučení,
 • dodržování zvýšených hygienických opatření.

 

Information for the visitors of the clients in Asylum Centres and Facilities for the Detention of Foreigners

In connection with the outbreak of COVID-19, an emergency measure has been issued by the Ministry of Health which restricts visits to Asylum Centres and Facilities for the Detention of Foreigners so that only a person who:

 • does not show clinical symptoms of COVID-19 and provides evidence on entry that they meet one of the following conditions:
  1. he or she has been vaccinated against COVID-19 and provides evidence of this with a national vaccination certificate or a certificate of administered vaccination, and at least 14 days have elapsed since the vaccination was completed,
  2. he or she has a laboratory-confirmed COVID-19 history, the period of imposed isolation has elapsed and no more than 180 days have elapsed since the first positive rapid antigen test (RAT) for SARS-CoV-2 antigen or RT-PCR test for SARS-CoV-2 virus,
  3. he or she undergone an RT-PCR test that is not more than 72 hours old with a negative result.

The conditions under paragraph (1) need not be met by:

 • children up to 12 years of age,
 • in an Asylum Centre, visits by a defence lawyer, an attorney, a court-appointed guardian, persons providing regular legal and social counselling and public officials.
 • in a Facility for the Detention of Foreigners, visit by an attorney, a representative of a legal entity who proves that the object of its activity is the authorization to provide legal assistance to foreigners, and public officials.

Every person entering the Asylum Centre or Facility for the Detention of Foreigners is obliged to:

 • use respiratory protective equipment (nose and mouth) such as a respirator or similar device at all times while visiting the facility, and at the same time
 • measure body temperature with a non-contact thermometer,
 • fill in an information questionnaire at the entrance to the premises (persons who are not in employment or service relationship within the Ministry of the Interior),
 • keep a distance of at least 1.5 m from other persons,
 • not to gather with other persons in the premises unless absolutely necessary,
 • move around the premises only in designated areas, accompanied by designated persons or on the basis of their instructions,
 • observe increased hygienic measures.

 

Информация по посещению клиентов в учреждении по предоставлению убежища и изоляторов временного содержания иностранцев

В связи со вспышкой COVID-19 Министерство здравоохранения принимает чрезвычайную меру, которая ограничивает посещения мест в учреждениях по предоставлению убежища и изоляторов временного содержания иностранцев так, что посещать их может только лицо, которое:

 • не имеет клинических признаков COVID-19 и при входе подтверждает, что оно соответствует любому из следующих условий:
  1. является вакцинированным против COVID-19, что подтверждается национальным сертификатом о вакцинации или сертификатом о вакцинации, и с момента окончания вакцинации прошло не менее 14 дней,
  2. перенес лабораторно подтвержденное заболевание COVID-19, период предписанной изоляции истек и с момента первого положительного экспресс-теста на антиген (RAT) на присутствие антигена вируса SARS-CoV-2 или теста RT-PCR на вирус SARS-CoV-2 не истекло более 180,
  3. прошел тест RT-PCR не старше 72 часов, который был с отрицательным результатом.

Условия, указанные в п. 1), не должны выполняться:

 • детьми до 12 лет,
 • посетителями учреждения по предоставлению убежища в лице юриста, адвоката, назначенного судом опекуна, лицами, предоставляющими регулярные юридические и социальные консультации, и должностными лицами,
 • посетителями изолятора временного содержания иностранцев в лице адвоката, представителя юридического лица, который подтверждает, что предметом его деятельности является право оказывать юридическую помощь иностранцам, и должностными лицами.

Каждый человек, входящий в учреждение по предоставлению убежища или изолятор временного содержания иностранцев, обязан:

 • использовать защитное устройство дыхательных путей (нос и рот), которое представляет собой респиратор или подобное устройство, а также
 • измерять температуру тела бесконтактным термометром,
 • заполнить информационную анкету при входе в помещение (лица, не состоящие в трудовых или служебных отношениях с Министерством внутренних дел),
 • держаться на расстоянии не менее 1,5 м от других людей,
 • не собираться с другими людьми в помещениях, кроме случаев крайней необходимости,
 • передвигаться по ареалу только в специально отведенных для этого местах в сопровождении назначенных лиц или на основании их указаний,
 • соблюдать повышенные меры гигиены.

 

Informations pour les visites des clients aux Centres d´Asile et au Centre d´Internement des Étrangers

Par rapport à l´apparition de la maladie COVID-19, on a publié une mesure extraordinaire du Ministère de la Santé qui limite les visites aux Centres d´Asile et aux Centres d´Internement des Étrangers de telle manière que la visite peut être effectuée seulement par une personne qui:

 • ne présente pas des symptômes cliniques de la maladie COVID-19 et à l´entrée prouve qu´elle accomplit certaine des conditions mentionnées ci-dessous:
  1. il s´agit d´une personne vaccinée contre la maladie COVID-19 et elle le prouve par le certificat national de vaccination ou par le certificat de vaccination, et 14 jours comme minimum ont passé depuis la fin de vaccination,
  2. elle a vécu la maladie COVID-19 confirmée par laboratoire, le temps d´isolement ordonné a passé chez elle, et depuis le premier positif test d´antigène rapide (RAT) pour la présence d´antigène du virus SARS-CoV-2 ou depuis le test RT-PCR pour la présence du virus SARS-CoV-2 n´ont pas passé plus de 180 jours,
  3. elle a subi le RT-PCR test qui n´est pas plus vieux que 72 heures ou plus et qui a le résultat négatif.

Les personnes suivantes ne sont pas obligées d´accomplir les conditions selon par. 1):

 • enfants plus jeunes que 12 ans,
 • au centre d´asile, la visite du défenseur, avocat, tuteur désigné par le tribunal, personnes fournissant le conseil juridique et social régulier, et personnages officiels,
 • au centre d´internement des étrangers, les visites d´avocat, représentant de personne morale qui prouve que l´objet de son activité est l´autorisation de fournir l´assistance juridique aux étrangers, et personnages officiels.

Chaque personne qui entre au centre d´asile ou au centre d´internement des étrangers est obligée de:

 • utiliser pendant tout le temps de la visite du centre un outil de protection des voies respiratoires (du nez et de la bouche) qui est le respirateur ou un outil similaire et en même temps
 • prendre la température avec un thermomètre sans contact,
 • remplir le questionnaire informatif à l´entrée au complexe (personnes qui ne sont pas en relation de travail ou en relation de service envers le département du Ministère de l´Intérieur),
 • observer la distance des autres personnes de 1,5 m comme minimum,
 • ne pas se rassembler dans les espaces du complexe avec d´autres personnes, s´il n´est pas forcément nécessaire,
 • mouvement dans le complexe seulement aux endroits destinés pour ça, étant accompagné par les personnes déterminées ou sur la base de leurs instructions, observation des mesures hygiéniques élevées.
Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
1. 12. 2021
Hledáme bydlení pro afghánské tlumočníky!

Jedním z klíčových kroků integrace pro všechny uprchlíky je mít důstojné a udržitelné bydlení. Přes naší intenzivní snahu a spolupráci s našimi partnery se bohužel dosud nepodařilo najít vhodné bydlení pro všechny rodiny afghánských tlumočníků a spolupracovníků Armády ČR, evakuovaných v srpnu z Kábulu. Rádi bychom proto oslovili širší veřejnost s prosbou o pomoc při hledání dlouhodobého a důstojného bydlení.

24. 11. 2021
Informace pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany/Information for the applicants for international protection

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření je Přijímací středisko Zastávka u Brna otevřeno pro podávání žádostí o udělení mezinárodní ochrany pouze osobami, které předloží níže uvedená potvrzení.

9. 11. 2021
Reportáž MF Dnes z PPS Zastávka: Pro azyl v Česku přes Zastávku

Správa uprchlických zařízení MV uvítala ve svém přijímacím a pobytovém středisku v Zastávce redaktora MF Dnes, aby se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak zařízení funguje a promluvit si nejen s personálem, ale i s klienty. Výsledkem je reportáž, která vyšla v tištěné podobě 6. listopadu.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci