Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
18. 3. 2020
Správa uprchlických zařízení MV šije roušky

Pomáháme řešit aktuální nedostatek roušek a respirátorů v České republice. Na výrobě roušek se od včerejšího dne podílejí zaměstnanci i klienti v zařízeních SUZ MV po celé ČR. Nesmírně si vážíme jejich nasazení v těchto těžkých dnech. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Opatření k předcházení ohrožení života a zdraví v areálech SUZ MV

V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 a pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek, klientů i zajištěných cizinců, dochází s okamžitou platností k úpravě vnitřních pravidel v zařízeních SUZ MV.

Klienti ubytovaní v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) mají povinnost vyplnit informační dotazník při prvním vstupu do ubytovacího zařízení, používat prostředky pro zakrytí nosu a úst (rouška, respirátor aj.) ve všech vnitřních prostorách mimo prostor, kde je klient ubytován; dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 metry; dodržovat zvýšená hygienická opatření; a veškeré skutečnosti, které by mohly způsobit šíření nakažlivé nemoci Covid-19 (kontakt s nakaženým apod.) neprodleně oznámit vedoucímu zařízení.

Veškeré návštěvy v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) mají povinnost používat v průběhu návštěvy prostředky pro zakrytí nosu a úst (rouška, respirátor aj.), vyplnit informační dotazník při vstupu do areálu zařízení SUZ MV, podrobit se změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 m, dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Návštěva v zařízeních SUZ MV je nadále možná pouze v návštěvních hodinách, které jsou stanoveny na dobu od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Toto neplatí pro poskytování právních služeb, psychologických služeb a osoby zajištující stavební a opravářské činnosti v zařízeních SUZ MV.

Návštěvu lze uskutečnit pouze v místnosti k tomu určené, přičemž mezi klientem a návštěvou bude zachována minimální vzdálenost 2 metry. Do areálů zařízení SUZ MV je zakázán vstup všem osobám s příznaky onemocnění, zejména pak zvýšenou teplotou (37,5 °C a vyšší) nebo horečkou, dušností, kašlem apod.

Measures to prevent threats to life and health in the areas of the RFA MOI.

In connection with the occurrence of Covid-19 and for the purposes of ensuring the safety and health protection of employees of the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior, cooperating sections, clients and detained foreigners, the internal rules of RFA MOI facilities are amended with immediate effect.

Clients accommodated in RFA MOI facilities (FDF, RecC, RC) are obliged to fill in an information questionnaire upon the first entry into the accommodation facility, use tools to cover their nose and mouth (face mask, respirator, etc.) in all indoor areas away from the area where the client is accommodated ; keep a distance of at least 2 meters from other persons; respect increased hygiene measures; and immediately notify the head of the facility of any facts that could cause the spread of Covid-19 contagious disease (contact with the infected person, etc.).

All visits in RFA MOI facilities (FDF, RecC, RC) are obliged to use tools for covering the nose and mouth (face mask, respirator, etc.) during the visit, upon the first entry into the accommodation facility, to submit to body temperature measurement to non-contact thermometer, keep distances from other persons at least 2 meters, respect increased hygienic measures.

It is only possible to visit the RFA MOI facilities during visiting hours, which are set for the period from 9:00 to 11:00 and from 13:00 to 15:00. This does not apply to persons providing legal services, psychological assistance services and to persons providing construction and repair activities in the RFA MOI facilities.

The visit can only take place in a room designated for this purpose, while a minimum distance of 2 meters will be maintained between the client and the visitor. All persons with symptoms of the disease, especially temperature (37.5 ° C and higher) or fever, shortness of breath, cough, etc., are prohibited from entering the premises of the RFA MOI facility.

Информация для клиентов Управления учреждений для беженцев Министерства внутренних дел (именуемое в дальнейшем СУЗ МВ) и визиты в учреждениях СУЗ МВ

Меры по предотвращению угроз жизни и здоровья в объектах СУЗ МВ

В связи с появлением заболевания COVID-19 и в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья сотрудников Управления учреждений для беженцев Министерства внутренних дел, сотрудничающих органов, клиентов и задержанных иностранцев, немедленно вступают в силу изменения внутренних правил  в учреждениях СУЗ МВю

Клиенты, размещенные в учреждениях СУЗ МВ
(учреждения для задержанных иностранцев, приемные центра, жилые центра), обязаны  при первом входе в объект размещения заполнить информационную анкету, пользоваться средствами для прикрытия носа и рта (лицевая маска, респиратор и т. д.) во всех закрытых внутренних помещениях за пределами зоны проживания клиента; соблюдать дистанцию от других лиц не менее 2 метров; соблюдать повышенные меры гигиены и немедлено  сообщать руководителю учреждения все факты, которые могут вызвать распространение заразной болезни COVID-19 (контакт с инфицированным человеком и т. д.).

Все посетители учреждений СУЗ МВ (учреждения для задержанных иностранцев, приемные центра, жилые центра) обязаны использовать во время посещения средства для прикрытия носа и рта (лицевая маска, респиратор и т. д.), при входе в объекты СУЗ МВ заполнить информационную анкету, подчиниться измерению температуры тела с помощью бесконтактного термометра, соблюдать дистанцию от других лиц не менее 2 метров, соблюдать повышенные гигиенические меры.

Визит в учреждениях СУЗ МВ возможно осуществить только в часы посещения, которые установлены на период с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Это не относится на оказание юридических услуг, психологических услуг и для лиц, осуществляющих строительные и ремонтные работы на объектах СУЗ МВ.

Визит может быть осуществлен только для этого специально предназначенном помещении, и при этом между клиентом и посетителем должно быть минимальное расстояние 2 метра. Всем лицам с симптомами заболевания, особенно с повышенной температурой (37,5 ° C и выше), лихорадкой, одышкой, кашлем и т. д., запрещается входить в объекты СУЗ МВ.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
1. 1. 2021
Správa uprchlických zařízení MV slaví 25 let

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra poskytuje své služby již 25 let. Organizace byla zřízena k 1. 1. 1996. Vznikla vyčleněním z tehdejšího odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra – OAMP), aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. SUZ MV se tak stala praktickým realizátorem velké části azylové, migrační a integrační politiky státu.

21. 12. 2020
Omezení návštěv v ZZC Balková a Vyšní Lhoty/Restrictions on visits to the FDF Balková and Vyšní Lhoty

V rámci protiepidemických opatření a na základě rozhodnutí Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jsou do odvolání zakázány návštěvy v karanténní části zařízení pro zajištění cizinců Balková a Vyšní Lhoty.

12. 10. 2020
Informace pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky a ve světě je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření jsou cizinci, kteří žádají o udělení mezinárodní ochrany, povinni dostavit se do přijímacího střediska v Bělé – Jezové, kde je možné o udělení mezinárodní ochrany požádat.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci