Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
28. 5. 2021
Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová

VIDEO Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová jako pomyslná tečka za koronavirovou krizí. Za maximální nasazení děkujeme všem zaměstnancům SUZ MV, i ostatním složkám, které se podílejí na chodu zařízení, tedy Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Policie České republiky a zaměstnancům Odboru azylové a migrační politiky. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Opatření k předcházení ohrožení života a zdraví v areálech SUZ MV

V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 a pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek, klientů i zajištěných cizinců, dochází s okamžitou platností k úpravě vnitřních pravidel v zařízeních SUZ MV.

Klienti ubytovaní v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) mají povinnost vyplnit informační dotazník při prvním vstupu do ubytovacího zařízení, používat prostředky pro zakrytí nosu a úst (rouška, respirátor aj.) ve všech vnitřních prostorách mimo prostor, kde je klient ubytován; dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 metry; dodržovat zvýšená hygienická opatření; a veškeré skutečnosti, které by mohly způsobit šíření nakažlivé nemoci Covid-19 (kontakt s nakaženým apod.) neprodleně oznámit vedoucímu zařízení.

Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, kteří se vracejí z dlouhodobého opuštění trvajícího déle než 24 hodin, mají povinnost předložit potvrzení o negativním antigenním testu provedeném v antigenním odběrovém místě na území České republiky, který není starší než 48 hod.

Veškeré návštěvy v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) musí dle stanoviska odboru zdravotnického zabezpečení MV před vstupem předložit potvrzení o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před vstupem do zařízení SUZ MV RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo doloží potvrzení o skutečnosti, že v době 180 dnů před dnem požadovaného vstupu do zařízení SUZ MV prodělaly onemocnění COVID-19.

Návštěvy také mohou předložit národní certifikát o provedeném očkování nebo národní certifikát o dokončeném očkování. Od ukončeného očkování musí uplynout nejméně 14 dní a očkovaná osoba zároveň nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Osoby splňující jeden z výše uvedených požadavků mají dále povinnost používat v průběhu návštěvy prostředky pro zakrytí nosu a úst (rouška, respirátor aj.), vyplnit informační dotazník při vstupu do areálu zařízení SUZ MV, podrobit se změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 m, dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Návštěva v zařízeních SUZ MV je nadále možná pouze v návštěvních hodinách, které jsou stanoveny na dobu od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Tyto časy neplatí pro poskytování právních služeb, psychologických služeb a osoby zajištující stavební a opravářské činnosti v zařízeních SUZ MV.

Návštěvu lze uskutečnit pouze v místnosti k tomu určené, přičemž mezi klientem a návštěvou bude zachována minimální vzdálenost 2 metry. Do areálů zařízení SUZ MV je zakázán vstup všem osobám s příznaky onemocnění, zejména pak zvýšenou teplotou (37,5 °C a vyšší) nebo horečkou, dušností, kašlem apod.

Measures to prevent threats to life and health in the areas of the RFA MOI

In connection with the occurrence of Covid-19 and for the purposes of ensuring the safety and health protection of employees of the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior, cooperating sections, clients and detained foreigners, the internal rules of RFA MOI facilities are amended with immediate effect.

Clients accommodated in RFA MOI facilities (FDF, RecC, RC) are obliged to fill in an information questionnaire upon the first entry into the accommodation facility, use tools to cover their nose and mouth (face mask, respirator, etc.) in all indoor areas away from the area where the client is accommodated ; keep a distance of at least 2 meters from other persons; respect increased hygiene measures; and immediately notify the head of the facility of any facts that could cause the spread of Covid-19 contagious disease (contact with the infected person, etc.).

Applicants for international protection, who return after a long-term abandonment lasting more than 24 hours, are obliged to present a confirmation of a negative antigen test performed in antigen samples taking place on the territory of Czech republic. The test must not be older than 48 hours.

All visits in RFA MOI facilities (FDF, RecC, RC) are obliged, according to the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, submit confirmation with a negative SARS CoV-2 test result before entry. The requested test is RT-PCR examination or POC test. The test must not be taken later than 48 hours before entering RFA MOI facility, or the visits have to provide confirmation of the fact that in the period of 180 days before the day of the required entry into the RFA MOI facility suffered from the disease COVID-19.

Visits may also submit a national certificate of vaccination. At least 14 days must have passed since the completed vaccination and the vaccinated person does not show any symptoms of COVID-19.

Persons meeting the aforesaid requirement are obliged to use tools for covering the nose and mouth (face mask, respirator, etc.) during the visit, upon the first entry into the accommodation facility, to submit to body temperature measurement to non-contact thermometer, keep distances from other persons at least 2 meters, respect increased hygienic measures.

It is only possible to visit the RFA MOI facilities during visiting hours, which are set for the period from 9:00 to 11:00 and from 13:00 to 15:00.  Aforesaid time periods do not apply to persons providing legal services, psychological assistance services and to persons providing construction and repair activities in the RFA MOI facilities.

The visit can only take place in a room designated for this purpose, while a minimum distance of 2 meters will be maintained between the client and the visitor.  All persons with symptoms of the disease, especially temperature (37.5 ° C and higher) or fever, shortness of breath, cough, etc., are prohibited from entering the premises of the RFA MOI facility.

Информация для клиентов Управления учреждений для беженцев Министерства внутренних дел (именуемое в дальнейшем СУЗ МВ) и визиты в учреждениях СУЗ МВ

Меры по предотвращению угроз жизни и здоровья в объектах СУЗ МВ

В связи с появлением заболевания COVID-19 и в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья сотрудников Управления учреждений для беженцев Министерства внутренних дел, сотрудничающих органов, клиентов и задержанных иностранцев, немедленно вступают в силу изменения внутренних правил  в учреждениях СУЗ МВ.

Клиенты, размещенные в учреждениях СУЗ МВ
(учреждения для задержанных иностранцев, приемные центра, жилые центра), обязаны  при первом входе в объект размещения заполнить информационную анкету, пользоваться средствами для прикрытия носа и рта (лицевая маска, респиратор и т. д.) во всех закрытых внутренних помещениях за пределами зоны проживания клиента; соблюдать дистанцию от других лиц не менее 2 метров; соблюдать повышенные меры гигиены и немедлено  сообщать руководителю учреждения все факты, которые могут вызвать распространение заразной болезни COVID-19 (контакт с инфицированным человеком и т. д.).

Претенденты на международную защиту, которые возвращаются после длительного отъезда, продолжающегося более 24 часов, обязаны предоставить подтверждение отрицательного результата теста на антиген, проведенного в образцах антигена, взятых на территории Чешской Республики. Срок действия теста не должен превышать 48 часов.

Согласно заключению Департамента безопасности здравоохранения Министерства внутренних дел, все посещения учреждениях СУЗ МВ (учреждения для задержанных иностранцев, приемные центра, жилые центра), должны предоставлять до входа подтверждение того, что они прошли исследование RT-PCR или тест POC на вирусный антиген SARS CoV-2, не позднее, чем за 48 часов до входа в учреждение СУЗ МВ, с отрицательным результатом, либо предоставить подтверждение того, что 180 дней до дня обязательного въезда в учреждение СУЗ МВ они перенесли COVID-19.

При посещении также может быть предоставлен национальный сертификат о вакцинации или национальный сертификат о завершенный вакцинации. С момента завершения вакцинации должно пройти не менее 14 дней, и у вакцинированного человека не должно быть никаких признаков COVID-19.

Все посетители учреждений СУЗ МВ (учреждения для задержанных иностранцев, приемные центра, жилые центра), соответствующие требованиям СУЗ МВ, также обязаны использовать во время посещения средства для прикрытия носа и рта (лицевая маска, респиратор и т. д.), при входе в объекты СУЗ МВ заполнить информационную анкету, подчиниться измерению температуры тела с помощью бесконтактного термометра, соблюдать дистанцию от других лиц не менее 2 метров, соблюдать повышенные гигиенические меры.

Визит в учреждениях СУЗ МВ возможно осуществить только в часы посещения, которые установлены на период с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Это период не относится на оказание юридических услуг, психологических услуг и для лиц, осуществляющих строительные и ремонтные работы на объектах СУЗ МВ. Визит может быть осуществлен только для этого специально предназначенном помещении, и при этом между клиентом и посетителем должно быть минимальное расстояние 2 метра. Всем лицам с симптомами заболевания, особенно с повышенной температурой (37,5 ° C и выше), лихорадкой, одышкой, кашлем и т. д., запрещается входить в объекты СУЗ МВ.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
13. 9. 2021
Reportáž Českého rozhlasu o Státním integračním programu

REPORTÁŽ Hlavním cílem státního integračního programu (SIP) je podpora integrace osob, kterým Česká republika udělila mezinárodní ochranu. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) je generálním poskytovatelem integračních služeb od roku 2017. Mezi hlavní cíle SUZ MV při integraci držitelů mezinárodní ochrany je zejména vést je k samostatnosti a odpovědnosti v jejich životě. O programu v uplynulých dnech natáčela redaktorka Českého rozhlasu Iva Vokurková.

14. 7. 2021
Informace pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření je Přijímací středisko Zastávka u Brna otevřeno pro podávání žádostí o udělení mezinárodní ochrany osobami, které předloží příslušná potvrzení. Ti, kteří těmito doklady nedisponují, se musí dostavit do PřS Bělá-Jezová.

22. 6. 2021
Úřad Vysokého komisaře OSN pro ČR ocenil nejlepší žáky z řad žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany

FOTOGALERIE Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice u příležitosti Světového dne uprchlíků ocenil 16 žáků, pět chlapců a jedenáct dívek, z řad žadatelů o mezinárodní ochranu a držitelů mezinárodní ochrany, kteří v tomto roce dosáhli vynikajících studijních výsledků, ale také bez problémů zvládli distanční výuku. Ocenění žáci pocházejí z osmi různých zemí.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci