Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Dočasné uzavření PPS Zastávka

V souvislosti s výskytem případu onemocnění Covid-19 v přijímacím a pobytovém středisku Zastávka bylo odborem zdravotního zabezpečení Ministerstva vnitra vydáno mimořádné opatření (Č. j. MV- 18103-142/OZZ-2020), na jehož základě dochází s okamžitou platností k dočasnému uzavření přijímacího a pobytového střediska Zastávka (dále PPS Zastávka). Opatření má preventivní charakter a jeho účelem je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví veřejnosti, zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek i samotných klientů (žadatelů o mezinárodní ochranu).

Klienti ubytovaní v zařízení v Zastávce mají nařízenou povinnost setrvat v areálu zařízení, strpět umístění do vyhrazených prostor a omezení volného pohybu. Na základě mimořádného opatření mají dále povinnost podrobit se všem požadovaným zdravotnickým úkonům, včetně odběru biologického materiálu (zejm. RT-PCR test na Covid-19, popř. antigenní test), hlásit neprodleně personálu PPS Zastávka změnu svého zdravotního stavu, nosit zakrytá ústa a nos při nutném kontaktu s dalšími fyzickými osobami, dodržovat bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry a dodržovat pravidla osobní a kolektivní hygieny.

O všechny klienty v zařízení Zastávka je po všech stránkách postaráno, dostávají stravu, hygienické potřeby, jsou vybaveni ochrannými i desinfekčními prostředky, SUZ MV jim zprostředkuje případné požadované nákupy, je jim k dispozici Wi-Fi připojení.

Klienti PPS Zastávka vracející se z dlouhodobého opuštění do zařízení musí při příchodu strpět provedení kontrolního antigenního testu, který v ordinačních hodinách (pondělí až pátek 6:30 – 15:00) provede Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra. V případě pozitivního výsledku antigenního testu musí klienti strpět izolační opatření a provedení konfirmačního RT-PCR testu.

V PPS Zastávka jsou do odvolání zakázány veškeré návštěvy s výjimkou nezbytné právní nebo psychologické pomoci, kterou nelze zprostředkovat distančním způsobem. Výjimku tvoří také vstup do administrativního objektu č. 17 PPS Zastávka žadatelům o mezinárodní ochranu, kteří přichází na oddělení mezinárodní ochrany odboru azylové a migrační politiky za účelem jednorázové návštěvy z důvodu např. prodloužení pobytu apod. V těchto případech platí již dříve přijatá opatření.

Cizinci, kteří nově žádají o udělení mezinárodní ochrany, jsou povinni dostavit se do zařízení v Bělé – Jezové (Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem), kde během absolvování karantény absolvují veškeré vstupní procedury.

 

 

 

 

 

Temporary closure of the Reception and Residential Centre Zastávka

In connection with the spread of the virus Covid-19 in the Reception and Residential Centre Zastávka, an emergency measure was issued by the Department of Health Security of the Ministry of the Interior (Ref. No. MV-18103-142 / OZZ-2020), on the basis of which a temporary closure of the Reception and Residential Centre Zastávka (hereinafter “PPS Zastávka”) takes place with immediate effect. The purpose of the measure is to prevent and to ensure safety and health protection of the public, employees of the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior, cooperating bodies and the clients themselves (applicants for international protection).

Clients accommodated in the facility in Zastávka are obliged to remain in the premises of the facility, to bear relocation to designated areas and restrictions on free movement. On the basis of the emergency measure, clients are also obliged to undergo all required medical procedures, including sampling of biological material (especially RT-PCR test on Covid-19, or antigen test), immediately report to the PPS Zastávka staff a change in their health condition, cover their mouth and nose in case of a necessary contact with other natural persons, maintain a safe distance of at least 2 meters and obey the rules of personal and collective hygiene.

All clients in the Zastávka facility are taken care of in all respects, they receive food and hygiene supplies, they are equipped with protective means disinfectants, RFA MOI arranges any required groceries for the clients, Wi-Fi connection is also available to them.

Clients of the PPS Zastávka, returning from long-term departure to the facility must undergo required medical procedures upon their arrival – antigen test, which will be accomplished by the Medical Facility of the Ministry of the Interior during working hours (Monday to Friday 6:30 – 15:00). In case of a positive result of the antigen test, clients must bear isolation measures and accomplishment of a confirmative RT-PCR test.

All visits to PPS Zastávka are prohibited until further notice, with the exception of the necessary legal or psychological services, which cannot be mediated remotely. An exception is also the entrance to the administrative building No. 17 PPS Zastávka to applicants for international protection who come to the International Protection Department of the Asylum and Migration Policy Department for a one-off visit due to eg extension of their stay, etc. In these cases, previously accepted measures apply.

Foreigners who are newly applying for international protection are obliged to come to the facility in Bělá – Jezová (Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem), where they undergo all entry procedures during the quarantine.

 

 

 

 

Временное закрытие Центра приема и проживания Заставка

В связи с распространением вируса Covid-19 в приемно-жилом центре «Заставка» Департамент безопасности здравоохранения Министерства внутренних дел объявил экстренную меру (№ MV-18103-142 / OZZ-2020. ), на основании чего происходит временное закрытие Центра приема и проживания Заставка (далее «Заставка») с немедленным вступлением в силу. Целью данной меры является предотвращение и обеспечение безопасности и защиты здоровья населения, сотрудников Управления учреждений для беженцев Министерства внутренних дел (СУЗ МВ), сотрудничающих органов и самих клиентов (лиц, претендующих на международную защиту).

Клиенты, размещенные в учреждении в Заставке, обязаны оставаться в помещениях объекта, выдерживая переезд в специально отведенные места и ограничения на свободное передвижение. На основании экстренной меры клиенты также обязаны пройти все необходимые медицинские процедуры, включая отбор образцов биологического материала (особенно тест РТ-ПЦР на Covid-19 или тест на антиген), немедленно сообщить персоналу Заставка об изменении состояние своего здоровья, прикрывать рот и нос в случае необходимого контакта с другими физическими лицами, соблюдать безопасное расстояние не менее 2 метров и соблюдать правила личной и коллективной гигиены.

О всех клиентах в Заставке заботятся во всех отношениях, они получают продукты питания и средства гигиены, они снабжены защитными дезинфицирующими средствами, СУЗ МВ организует для клиентов все необходимые покупки, для них также доступно подключение к Wi-Fi.

Клиенты Заставкы, возвращающиеся из долгосрочного отъезда в учреждение, должны пройти необходимые медицинские процедуры по прибытии – тест на антиген, который будет проводиться в Медицинском учреждении Министерства внутренних дел в рабочее время (с понедельника по пятницу 6:30 – 15:00). В случае положительного результата теста на антиген клиенты должны нести меры по изоляции и пройти подтверждающий тест РТ-ПЦР.

Все посещения в Заставкe запрещены до дальнейшего уведомления, за исключением необходимых юридических или психологических услуг, которые не могут осуществляться дистанционно. Исключением является также вход в административное здание № 17 PPS Zastávka для лиц, ходатайствующих о международной защите, которые приходят в Отдел международной защиты Департамента политики убежища и миграционной политики с одноразовым визитом в связи, например, с продлением срока их пребывания и т. Д. В этих случаях применяются ранее принятые меры.

Иностранцы, которые впервые обращаются за международной защитой, обязаны прибыть в учреждение в Белой – Езовой (Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem), где они проходят все процедуры въезда во время карантина.

 

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
27. 3. 2024
Centrální spisovna SUZ MV sídlí v pražské Uhříněvsi

Nedílnou součástí organizačního odboru SUZ MV je spisovna, respektive centrální spisovna, které se někdy neodborně říká archiv. Centrální spisovna je umístěna v pražské Uhříněvsi. Ve stejné budově má spisovnu například také OAMP.

18. 3. 2024
Změna v přidělování krátkodobého přístřeší osobám žádajícím o dočasnou ochranu v ČR

Od 1. 4. 2024 bude krátkodobé přístřeší (KP) žadatelům o dočasnou ochranu v České republice poskytováno pouze v Ostravě.

21. 12. 2023
PF 2024

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok! Merry Christmas and our best wishes for a Happy and Prosperous New Year!

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci