Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Opatření k předcházení ohrožení života a zdraví v areálech SUZ MV

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, spolupracujících složek, klientů i zajištěných cizinců, platí v zařízeních SUZ MV následující vnitřní pravidla.

Klienti ubytovaní v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) mají povinnost vyplnit informační dotazník při prvním vstupu do ubytovacího zařízení, používat prostředky pro zakrytí nosu a úst (nanorouška, respirátor) ve všech vnitřních prostorách mimo prostor, kde je klient ubytován; dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 metry; dodržovat zvýšená hygienická opatření; a veškeré skutečnosti, které by mohly způsobit šíření nakažlivé nemoci COVID-19 (kontakt s nakaženým apod.) neprodleně oznámit vedoucímu zařízení.

Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, kteří se vracejí z dlouhodobého opuštění trvajícího déle než 24 hodin, mají povinnost předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu, který není starší více než 72 hodin. Mohou také doložit potvrzení o skutečnosti, že v době 180 dnů před dnem požadovaného vstupu do zařízení SUZ MV prodělaly onemocnění COVID-19.

Veškeré návštěvy v zařízeních SUZ MV (ZZC, PřS, PoS) musí dle stanoviska odboru zdravotnického zabezpečení MV před vstupem předložit potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starší než 24 hodin nebo RT-PCR test ne starší než 72 hodin, nebo rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem, nebo doloží potvrzení o skutečnosti, že v době 180 dnů před dnem požadovaného vstupu do zařízení SUZ MV prodělaly onemocnění COVID-19.

Návštěvy i žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, kteří se vracejí z dlouhodobého opuštění trvajícího déle než 24 hodin, také mohou předložit národní certifikát o provedeném očkování nebo národní certifikát o dokončeném očkování. Od ukončeného očkování musí uplynout nejméně 14 dní a očkovaná osoba zároveň nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Osoby splňující jeden z výše uvedených požadavků mají dále povinnost používat v průběhu návštěvy prostředky pro zakrytí nosu a úst (nanorouška, respirátor aj.), vyplnit informační dotazník při vstupu do areálu zařízení SUZ MV, podrobit se změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, dodržovat rozestupy od jiných osob nejméně 2 m, dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Návštěva v zařízeních SUZ MV je nadále možná pouze v návštěvních hodinách, které jsou stanoveny na dobu od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Tyto časy neplatí pro poskytování právních služeb, psychologických služeb a osoby zajištující stavební a opravářské činnosti v zařízeních SUZ MV. Návštěvu lze uskutečnit pouze v místnosti k tomu určené, přičemž mezi klientem a návštěvou bude zachována minimální vzdálenost 2 metry. Do areálů zařízení SUZ MV je zakázán vstup všem osobám s příznaky onemocnění, zejména pak zvýšenou teplotou (37,5 °C a vyšší) nebo horečkou, dušností, kašlem apod.


Measures to prevent threats to life and health in the areas of the RFA MOI

Measures to prevent threats to life and health on the premises of the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior (RFA MOI)

In connection with the occurrence of the COVID-19 disease and in order to ensure the safety and health protection of the staff of the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior, cooperating units, clients and detained foreigners, the following internal rules apply in the facilities of the RFA MOI:

Clients accommodated in the facilities of the RFA MOI (Facilities for the Detention of Foreigners, Reception Centres, Residential Centres) are obliged to fill in an information questionnaire when they first enter the accommodation facility, to use nose and mouth covering devices (nano-mask, respirator) in all indoor areas outside the area where the client is accommodated; to keep a distance of at least 2 metres from other persons; to observe increased hygiene measures; and to notify all facts that could cause the spread of the contagious disease COVID-19 (contact with an infected person, etc. ) immediately to the facility manager.

Applicants for international protection who return from a long-term absence of more than 24 hours are obliged to submit a certificate of a negative RT-PCR test that is not older than 72 hours. They may also provide confirmation that they have had COVID-19 within 180 days prior to the date of requested entry to the RFA MOI facility.

According to the opinion of the Department of Health Security of the Ministry of the Interior, all visitors to the RFA MOI facilities (Facilities for the Detention of Foreigners, Reception Centres, Residential Centres) must present a confirmation of passing a POC test for the presence of SARS CoV-2 virus antigen no older than 24 hours or an RT-PCR test no older than 72 hours, or a rapid antigen test (RAT) under the supervision of a health care professional via an online service no more than 24 hours in advance with a negative result, or provide confirmation of having had COVID-19 within 180 days prior to the date of requested entry to the RFA MOI facility.

Visitors and applicants for international protection who are returning from a long-term absence of more than 24 hours may also present a national certificate of vaccination or a national certificate of completed vaccination. At least 14 days must have elapsed since the completion of the vaccination and the vaccinated person must not have any symptoms of COVID-19.

Persons meeting one of the above requirements are also obliged to use nose and mouth covering devices during the visit (nano-mask, respirator, etc.), to fill in an information questionnaire upon entering the premises of the RFA MOI facility, to have their body temperature measured with a non-contact thermometer, to keep a distance of at least 2 m from other persons, and to observe increased hygiene measures.

Visiting the RFA MOI facilities is still possible only during visiting hours, which are set for 9:00 to 11:00 and 13:00 to 15:00. These hours do not apply to the provision of legal services, psychological services and persons carrying out construction and repair work in the RFA MOI facilities. Visits may only take place in a designated room, with a minimum distance of 2 metres between the client and the visitor. All persons with symptoms of illness, in particular an increased temperature (37,5 °C or more) or fever, shortness of breath, cough, etc., are prohibited from entering the premises of the RFA MOI facilities.


Информация для клиентов Управления учреждений для беженцев Министерства внутренних дел (именуемое в дальнейшем СУЗ МВ) и визиты в учреждениях СУЗ МВ

Меры по предотвращению угроз жизни и здоровью на территориях Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел

В связи с появлением заболевания COVID-19 и в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья сотрудников Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел, сотрудничающих подразделений, клиентов и задержанных иностранцев, в Администрации лагерей беженцев, применяются следующие внутренние правила.

Клиенты, размещенные в помещениях Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел (Изолятор временного содержания, Приемный центр, Жилой центр), обязаны заполнить информационную анкету при первом входе в объект размещения, использовать средства для прикрытия носа и рта (наномаска, респиратор) во всех помещениях, помимо помещений проживания клиента; держаться на расстоянии не менее 2 метров от посторонних лиц; соблюдать повышенные меры гигиены; и немедленно сообщать руководителю учреждения обо всех фактах, которые могут вызвать распространение заразного заболевания COVID-19 (контакт с инфицированным человеком и т. д.).

Претенденты на международную защиту, которые возвращаются после длительного отсутствия, продолжающегося более 24 часов, обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на антиген, проведенном в пункте сбора антигена в Чешской Республике, который не старше 24 часов, или отрицательный RT-PCR тест не старше 72 часов или пройти тест на антиген, предоставленный Администрацией лагеря беженцев Министерства внутренних дел, для определения присутствия вируса SARS-CoV-2 при входе в учреждение Администрации лагеря беженцев Министерства внутренних дел. Они также могут предоставить подтверждение того, что они перенесли заболевание COVID-19 в течение 180 дней до даты необходимого въезда в учреждение Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел.

Все посетители учреждения Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел (Изолятор временного содержания, Приемный центр, Жилой центр) должны, согласно заключению Министерства внутренних дел, предоставить подтверждение прохождения теста POC на вирус SARS CoV-2 не старше 24 часов или теста RT-PCR не старше 72 часов, или экспресс-теста на антиген (RAT) под медицинским наблюдением через онлайн-сервис не позднее 24 часов назад с отрицательным результатом, или предоставить подтверждение того, что за 180 дней до дня необходимого въезда в учреждение Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел они перенесли заболевание COVID-19.

Посетители и претенденты на международную защиту, которые возвращаются после длительного отсутствия, продолжавшегося более 24 часов, также могут предъявить национальный сертификат вакцинации или национальный сертификат завершенной вакцинации. С момента завершения вакцинации должно пройти не менее 14 дней, и у вакцинированного человека не должно быть никаких симптомов COVID-19.

Лица, отвечающие одному из вышеперечисленных требований, также обязаны во время посещения использовать средства для прикрытия носа и рта (наномаска, респиратор и др.), заполнить информационную анкету при входе в помещения Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел, пройти измерение температуры тела бесконтактным термометром, соблюдать дистанцию ​​от других людей не менее 2 м, соблюдать повышенные меры гигиены.

Посещение учреждений Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел по-прежнему возможно только в часы посещения, которые установлены на период с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Эти сроки не распространяются на предоставление юридических услуг, психологических услуг и лица, осуществляющие строительные и ремонтные работы в учреждениях Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел.

Посещение может происходить только в специально отведенном для этого помещении, при этом между клиентом и посетителем сохраняется минимальное расстояние 2 метра. Запрещается вход в помещения Администрации лагерей беженцев Министерства внутренних дел всем лицам с симптомами заболевания, особенно с повышенной температурой (37,5°С и выше) или лихорадкой, одышкой, кашлем и т.д.

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
27. 3. 2024
Centrální spisovna SUZ MV sídlí v pražské Uhříněvsi

Nedílnou součástí organizačního odboru SUZ MV je spisovna, respektive centrální spisovna, které se někdy neodborně říká archiv. Centrální spisovna je umístěna v pražské Uhříněvsi. Ve stejné budově má spisovnu například také OAMP.

18. 3. 2024
Změna v přidělování krátkodobého přístřeší osobám žádajícím o dočasnou ochranu v ČR

Od 1. 4. 2024 bude krátkodobé přístřeší (KP) žadatelům o dočasnou ochranu v České republice poskytováno pouze v Ostravě.

21. 12. 2023
PF 2024

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok! Merry Christmas and our best wishes for a Happy and Prosperous New Year!

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci