Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
1. 7. 2024
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2023

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2023. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Zařízení pro zajištění cizinců

Vstup do mírného režimu zajištění

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU ZAMĚSTNANCI SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV (DÁLE JEN „SPRÁVA“) A MINISTERSTVA VNITRA, KTEŘÍ VSTUPUJÍ DO PROSTORU MÍRNÉHO REŽIMU ZAJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ BĚLÁ POD BEZDĚZEM, BALKOVÁ A VYŠNÍ LHOTY

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků v areálu Zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „ZZC“) a v prostoru mírného režimu zajištění (dále jen „MRZ“), je vydán tento „Návštěvní řád areálu/prostoru MRZ“ (dále jen Návštěvní řád).

Základní ustanovení

 1. Návštěvní řád platí pro návštěvníky, kteří vstupují do prostoru MRZ v areálu ZZC (např. v rámci aktivit nestátních neziskových organizací).
 2. Vstup je umožněn osobám starším 18 let.
 3. Pohyb/aktivity osob/skupin v prostoru MRZ je umožněn pouze za doprovodu určeného zaměstnance Správy/pracovníka bezpečnostní agentury (dále jen „BA“) a dle jejich pokynů.
 4. Do areálu ZZC/MRZ je zakázáno:
  • vstupovat pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
  • vnášet, přechovávat a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky,
  • vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  • vnášet výrobky v tlakových nádobách a předměty, které by svým množstvím nebo povahou mohly ohrozit bezpečnost, narušit pořádek nebo poškodit zdraví.
 5. Do areálu ZZC/MRZ je zakázáno vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců a klientů nebo třetích osob (např. střelné zbraně, střelivo, výbušné předměty, pyrotechnika).
 6. Správa si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu ZZC/MRZ každou návštěvu, která nebude respektovat Návštěvní řád nebo nevyhoví pokynům určeného zaměstnance Správy/pracovníka BA vydaným k zajištění bezpečnosti v areálu ZZC/MRZ a v souladu s Návštěvním řádem.
 7. Návštěvníci areálu ZZC/MRZ berou na vědomí, že tyto prostory jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, se kterým je nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. V areálu ZZC/MRZ je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové dokumentace, fotografovat, filmovat, nahrávat zvukové záznamy apod. a do prostoru MRZ vnášet zejména fotoaparáty, videokamery, jakékoli mobilní telefony, notebooky/tablety a jiná zařízení s integrovanými kamerami.
 9. V zařízení je zakázáno šířit tiskoviny, které svým nevhodným obsahem by mohly vést k podporování nesnášenlivosti, rasismu, xenofobii. Dále je v zařízení zakázáno šířit pornografický a jiný nevhodný materiál.

Bezpečnostní opatření

 1. Návštěvník vstupuje do areálu ZZC/MRZ dobrovolně a je povinen respektovat veškerá interní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pravidla pro pohyb v rámci areálu ZZC/MRZ tak, aby se nevystavil riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku.
 2. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození oprávněných zájmů a majetku Správy.
 3. V případě evakuace osob v areálu ZZC/MRZ je návštěvník povinen řídit se piktogramy únikových cest a pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 4. Návštěvník je povinen před vstupem do prostoru MRZ zanechat objemná zavazadla/batohy na předem určeném místě a do prostoru MRZ si vzít jen ty věci či předměty, které jsou nezbytné z hlediska účelu jeho návštěvy a nejsou tímto Návštěvním řádem zakázány.

Pravidla chování návštěvníků v prostoru MRZ

 1. V případě neprodlené potřeby opustit prostor MRZ, je návštěvník povinen informovat zaměstnance Správy/pracovníka BA, který zajistí jeho doprovod z prostoru MRZ.
 2. Návštěvník je povinen:
  • volit při vstupu do MRZ oblečení, které nebude působit vyzývavě,
  • dbát zvýšené pozornosti při vstupu do ubytovacích prostor klientů a při kontaktu s klienty,
  • zachovávat pravidla slušného chování vůči ostatním osobám v prostoru MRZ a nezavdávat příčiny ke vzniku konfliktních a problémových situací,
  • nekonzumovat potraviny a nápoje v přítomnosti klientů.
 3. Návštěvníkům je zakázáno:
  • vstupovat do ubytovacích prostor klientů bez přítomnosti zaměstnance Správy,
  • navazovat s klienty kontakty nebo vztahy přesahující rámec účelu jejich návštěvy,
  • vyžadovat a přijímat od klientů v souvislosti s účelem návštěvy nebo z jiných důvodů pozornosti, dary, finanční prostředky apod.,
  • nabízet/poskytovat klientům výhody/zprostředkování informací/služeb a předávat jim věci, které nesouvisí s účelem návštěvy,
  • vnášet do MRZ jakékoliv tekutiny včetně nápojů pro osobní potřebu
  • kouřit mimo vyhrazené prostory,
  • jakkoli zasahovat či manipulovat s technickými prostředky bezpečnostní ochrany areálu umístěnými v prostoru MRZ (např. čidla perimetru, kamerový systém apod.).

Poskytování právního poradenství

 • Vnášení a používání elektronických komunikačních zařízení, dále jen „zařízení“ (např. mobilní telefony, tablety, notebooky) do ZZC není cizincům povoleno. Na základě interního aktu řízení ředitele Správy uprchlických zařízení MV, kterým se vydávají Provozní řády zařízení pro zajištění cizinců, lze za uvedených podmínek zařízení do ZZC vnést a používat.
 • Pro potřeby poskytování právního poradenství, právní pomoci nebo služeb advokáta, lze v mimořádném případě, zařízení do ZZC vnést, a to pouze za předpokladu, že toto zařízení bude používáno výhradně pro potřeby právního poradenství, právní pomoci nebo služeb advokáta, nikoliv pro jiné účely. Vnesení zařízení a jeho používání v ZZC je možné pouze v určených prostorách. O výjimečném používání  v jiných než určených prostorách ZZC rozhodne vedoucí odboru ZZC (např. v souvislosti s vyhlášenými proti epidemiologickými opatřeními).
 • Advokát, advokátní koncipient nebo zástupce právnické osoby poskytující právní pomoc cizincům v případě, kdy  chce do ZZC za výše uvedeným účelem zařízení vnést a používat, je povinen vyplnit při vstupu do ZZC informace o zařízení (telefonní číslo, výrobce telefonu nebo jiného zařízení).

 

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z pravidel obsažených v Návštěvním řádu může v odůvodněných případech povolit ředitel Správy nebo vedoucí odboru ZZC.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.