Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Zařízení pro zajištění cizinců – sledování dle §149

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

PODMÍNKY SLEDOVÁNÍ DLE § 149 ODST. 2

V souladu s ustanovením § 149 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákonů), jsou zástupci mezinárodní nebo nevládní organizace zabývající se ochranou práv osob omezených na svobodě oprávněni provést sledování, zda je zařízení pro zajištění cizinců používáno v souladu s tímto zákonem.

V případě, že chce Vaše organizace toto sledování provést, je to možné za dodržení následujících podmínek:

 • Vyplnění a odeslání formuláře, který se zobrazí po přečtení tohoto textu a zaškrtnutí souhlasného políčka dole, nejméně 3 pracovní dny před plánovaným sledováním.
 • Dnem sledování musí být pracovní den a je povoleno pouze v běžnou pracovní dobu, tedy od 7 do 15.30 hodin. Vedoucí ZZC je oprávněn stanovit dobu sledování mimo čas výdeje stravy.
 • Organizace provozující sledování musí doložit, že se jedná o organizaci zabývající se ochranou práv osob omezených na svobodě. Toto doloží kopií platných stanov organizace nebo jiným obdobným dokumentem.
 • Osoba, která bude sledování realizovat (dále „sledující osoba“), musí být při vstupu vybavena písemným zmocněním statutárního zástupce vysílající organizace.
 • V jeden den je možno provádět pouze sledování jednou organizací v počtu maximálně 3 osob.

Další oprávnění a povinnosti osob provádějících sledování. Sledující osoba:

 • se nesmí po zařízení pohybovat bez doprovodu pověřeného zaměstnance SUZ MV.
 • není v průběhu provádění sledování oprávněna poskytovat cizincům v ZZC poradenství, řešit stížnosti nebo prezentovat svou činnost.
 • nemá přístup k žádným osobním údajům cizinců.
 • se smí pohybovat ve společných prostorách mírného režimu zajištění.
 • smí vstoupit do pokojů cizinců pouze s jejich výslovným souhlasem.
 • není oprávněna cizincům nic předávat.
 • musí, v případě, že si to policie vyžádá, strpět osobní prohlídku a případně prohlídku věcí vnášených do mírného režimu zajištění.
 • není oprávněna pořizovat žádné obrazové, zvukové ani jiné záznamy v prostorách zařízení.
 • musí dodržovat další pokyny uvedené na stránkách SUZ MV platná pro vstup do mírného režimu zajištění.
 • musí mít souhlas a doprovod policie, pokud hodlá provést sledování v přísném režimu zajištění. Informaci o záměru provést sledování v přísném režimu zajištění je nutné uvést ve formuláři povolení ke vstupu.

Vedoucí zařízení může ukončit nebo neumožnit sledování v případech, kdy by tím mohl být ohrožen chod nebo bezpečnost zařízení. V takovémto případě lze s vedoucím ZZC domluvit náhradní termín sledování. Vedoucí ZZC taktéž může ukončit nebo neumožnit sledování v případě nedodržení výše uvedených podmínek.

Účelem sledování není vznášet na SUZ MV jakékoliv požadavky ve vztahu k provozu ZZC a cizincům v ZZC.

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.