Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
22. 2. 2022
Informace pro návštěvy klientů v azylových zařízeních a zařízení pro zajištění cizinců/Information for the visitors of the clients in Asylum Centres and Facilities for the Detention of Foreigners

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezuje návštěvy v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Informace pro žadatele o udělení MO

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření je Přijímací středisko Zastávka u Brna otevřeno pro podávání žádostí o udělení mezinárodní ochrany osobami, které předloží

•             negativní výsledek RT-PCR testu provedený na území České republiky, který není starší více než 72 hodin (Podmínka předložení negativního RT-PCR testu neplatí pro osoby do 1 roku věku.),

•             národní certifikát o provedeném očkování, přičemž očkovanou osobou se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem o provedeném a ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní,

•             certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce obsahující razítko, identifikační údaje lékaře působícího v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie a jeho telefonické spojení, přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Cizinci, kteří nedisponují výše uvedenými doklady, jsou povinni se k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany dostavit do přijímacího střediska Bělá – Jezová. Cizinec zde bude povinen strpět karanténní opatření, které mu bude nařízeno, tj. bude povinen setrvat v karanténním objektu v přijímacím středisku. Karanténa bude ukončena po provedení RT – PCR testu s negativním výsledkem. Test bude proveden zpravidla do 5. dne pobytu v přijímacím středisku.

Adresa přijímacího střediska Bělá – Jezová je Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Telefon 00420 326 711 216.

Adresa přijímacího střediska Zastávka je Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Telefon 00420 546 411 130

 


Information for applicants for international protection

In connection with the outbreak of COVID-19, an emergency measure has been issued by the Health Security Department of the Ministry of the Interior. On the basis of this measure, the Reception Centre Zastávka u Brna is open for applications for international protection by persons who submit

Foreigners who do not possess the above-mentioned documents are obliged to proceed to the Bělá – Jezová Reception Centre to submit the application for international protection there. The foreigner will be obliged to submit to the quarantine measures ordered there, i.e. he/she will be obliged to stay in the quarantine facility in the Reception Centre. The quarantine will be terminated after a negative RT-PCR test. The test will be performed usually by the 5th day of stay in the Reception Centre.

The address of the Reception Centre Bělá – Jezová is Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Phone 00420 326 711 216.

The address of the Reception Centre in Zastávka is Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Phone 00420 546 411 130


Informations pour les demandeurs de protection internationale

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, une mesure d’urgence a été émise par le service du soutien sanitaire du Ministère de l’Intérieur. Sur la base de cette mesure, le Centre d’accueil de Zastávka u Brna est ouvert pour la présentation des demandes de protection internationale par des personnes qui présentent

Les ressortissants étrangers qui ne possèdent pas de documents susmentionnés sont tenus de se présenter au Centre d’accueil de Bělá – Jezová pour y déposer une demande de protection internationale. Le ressortissant étranger y sera obligé de se soumettre à la mesure de quarantaine ordonnée, c’est-à-dire qu’il sera obligé de rester dans l’établissement de quarantaine au centre d’accueil. La quarantaine sera levée après un test de dépistage RT-PCR négatif. Le test sera normalement effectué au plus tard le 5ème jour de votre séjour au centre d’accueil.

L’adresse du Centre d’accueil de Bělá – Jezová est la suivante : Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem ; téléphone 00420 326 711 216.

L’adresse du Centre d’accueil de Zastávka est la suivante : Havířská 514, 664 84 Zastávka, Brno – venkov; téléphone 00420 546 411 130.


ინფორმაცია საერთაშორისო დაცვის მინიჭების მომთხოვნი პირებისათვის

COVID-19 დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის  დეპარტამენტის მიერ მიღებულია განსაკუთრებული ზომები. ამ ზომების საფუძველზე, ზასტავკა უ ბრნას მიმღები ცენტრი ღიაა იმ საერთაშორისო დაცვის მინიჭების მომთხოვნი პირებისათვის, რომლებიც წარადგენენ:

უცხოელები, რომლებიც არ წარადგენენ ზემოთ ჩამოთვლილ საბუთებს, ვალდებულნი არიან, განცხადება საერთაშორისო დაცვის მინიჭების შესახებ შეიტანონ ბელა-იეზოვა-ს მიმღებ ცენტრში. აქ უცხოელი ვალდებული იქნება დაექვემდებაროს საკარანტინო ზომებს, რომლებიც მას შეეხება. რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი ვალდებული იქნება იმყოფებოდეს მიმღები ცენტრის საკარანტინო ობიექტში.  კარანტინი დასრულდება RT-PCR ტესტის ჩატარების და ნეგატიური პასუხის მიღების შემდგომ. ტესტი ჩატარდება მიმღებ ცენტრში შემოსვლიდან 5 დღის ვადაში.

ბელა-იეზოვას მიმღები ცენტრის  მისამართია: – ბელა -იეზოვა   1501, 294 21, ბელა პოდ ბეზდეზემ  (Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem)

ტელეფონის ნომერი: 00420 326 711 216.

ზასტავკას მიმღების ცენტრის მისამართია:  ჰავირჟსკა 514,  664 84 , ზასტავკა, ბრნო – ვენკოვ  (Havířská 514  664 84, Zastávka, Brno – venkov)

ტელეფონის ნომერი: 00420 546 411 130


Олон улсын хамгаалал олгоход өргөдөл гаргагчдад зориулсан мэдээлэл

КОВИД-19 өвчлөлтэй холбогдуулан Дотоод хэргийн яамны  эрүүл мэндийн аюулгүй байдлынг хангах хэлтсээс онцгой арга хэмжээ гаргасан байна. Энэхүү арга хэмжээний үндсэн дээр Заставка у Брна Хүлээн авах төв нь дараахи зүйлсийг харуулсан олон улсын хамгаалалт олгоход өргөдөл гаргах хүмүүст нээлттэй байна

Дээр дурдсан бичиг баримтгүй гадаадын иргэд олон улсын хамгаалалт олгох тухай өргөдөл гаргахад Бела-Йезова хүлээн авах төвд очих шаардлагатай. Энд гадаадын иргэн өөрт нь журмын дагуу тогтоох хорио цээрийн арга хэмжээг тэсвэрлэх үүрэгтэй, энэ нь хүлээн авах байран дахь хорио цээрийн байранд нь байх үүрэг хүлээнэ. Хорио цээрийн дэглэмийг нь RT – PCR-ийн шинжилгээний хариу сөрөг гарсны дараа цуцлах болно. Шинжилгээг ихэвчлэн хүлээн авах төвд байрлаж эхэлснээс 5 дахь хоногт нь хүртэл багтааж авдаг.

Бела-Йезова хүлээн авах төвийн хаяг нь  Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem (Бела под Бэздэзэм 294 21, Бела-Йезова, Йезова 1501); утасны дугаар 00420 326 711 216.

Заставка хүлээн авах төвийн хаяг нь Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov (Брно-венков, 664 84 Заставка, Хавиржска 514);  утасны дугаар 00420 546 411 130


Информация для заявителей о предоставлении международной защиты

 

В связи с возникновением заболевания COVID-19 были приняты чрезвычайные меры Департаментом охраны здоровья Министерства внутренних дел. На основании этих мер Центр приема Заставка-у-Брна открыт для подачи заявлений о предоставлении международной защиты лицами, которые предъявят:

 

Иностранцы, не имеющие вышеуказанных документов, обязаны явиться с целью подачи заявления о международной защите в центр приема Бела – Езова. Иностранец будет обязан выдержать предписанную карантинную меру, то есть он будет обязан оставаться в карантинном объекте в центре приема. Карантин будет прекращен после проведения теста RT-PCR с отрицательным результатом. Тест обычно проводится в течение 5 дней пребывания в центре приема.

Адрес центра приема Бела – Езова: с. Бела – Езова, д. Езова 1501, 294 21, г. Бела под Бездезем; Телефон: 00420 326 711 216.

Адрес центра приема Заставка: ул. Гавиржска 514, 664 84, с. Заставка, г. Брно – село; Телефон: 00420 546 411 130.


Інформація для заявників про надання міжнародного захисту

 

У зв’язку з виникненням захворювання COVID-19 були прийняті надзвичайні заходи Департаментом охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ. На підставі цих заходів Центр прийому Заставка-у-Брна відкритий для подачі заяв про надання міжнародного захисту особами, які пред’являть:

 

Іноземці, які не мають вищевказаних документів, зобов’язані з’явитися в центр прийому Бела – Єзова з метою подачі заяви про міжнародний захист. Іноземець буде зобов’язаний витримати визначену карантинну міру, тобто він буде зобов’язаний залишатися в карантинному об’єкті в центрі прийому. Карантин буде припинений після проведення тесту RT-PCR з негативним результатом. Тест зазвичай проводиться протягом 5 днів перебування в центрі прийому.

Адреса центру прийому Бєла – Єзова: с. Бела – Єзова, с. Єзова 1501, 294 21, м. Бєла під Бездєзем; Телефон: 00420 326 711 216.

Адреса центру прийому Заставка: вул. Гавіржська 514, 664 84, с. Заставка, м. Брно – селище; Телефон: 00420 546 411 130.


Thông tin cho người xin tỵ nạn

Vì liên quan đến dịch bệnh COVID-19 phòng an toàn sức khỏe thuộc Bộ nội vụ có ban hành biện pháp an toàn cho sức khỏe. Trên cơ sở đó Trung tâm tiếp nhận tỵ nạn Zastávka gần Brno có mở cửa đón nhận những người xin tỵ nạn có xuất trình các loại giấy tờ sau:

Những người xin tỵ nạn mà không có những loại giấy tờ trên thì đến trại tiếp nhận Bělá – Jezová. Người tỵ nạn trong trường hợp này phải chấp nhận cách ly trong khu cách ly của trại. Việc cách ly sẽ kết thúc khi xét nghiệm RT – PCR với kết quả âm tính. Xét nghiệm thường được làm vào ngày thứ 5 sau khi nhập trại.

Địa chỉ trại tiếp nhận Bělá – Jezová là Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Điện thoại 00420 326 711 216.

Địa chỉ trại tiếp nhận Zastávka là Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Điện thoại 00420 546 411 130


Informaciones para los solicitantes del otorgamiento de la protección internacional

En relación con la aparición de la enfermedad COVID-19, una medida extraordinaria del departamento de la seguridad sanitaria del Ministerio del Interior está publicada. A base de esta medida, el Centro de Recepción de Zastávka u Brna está abierto para la presentación de solicitudes del otorgamiento de la protección internacional por las personas que presenten:

Los extranjeros que no dispongan de los certificados mencionados más arriba están obligados a acudir al centro de recepción de Bělá – Jezová para presentar la solicitud del otorgamiento de la protección internacional. El extranjero estará obligado a soportar aquí la medida de cuarentena que le estará ordenada, lo que quiere decir que estará obligado a quedarse en el edificio de cuarentena en el centro de recepción. La cuarentena será terminada después de la realización del test RT – PCR con resultado negativo. El test se realizará generalmente hasta el 5.° día de estancia en el centro de recepción.

La dirección del centro de recepción de Bělá – Jezová es: Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Teléfono 00420 326 711 216.

La dirección del centro de recepción de Zastávka es: Havířská 514, 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Teléfono 00420 546 411 130.


专为寻求国际庇护申请人的通知书

关于COVID-19疾病的发生,内务部卫生安全司发布了一项特别措施。根据这项措施,Přijímací středisko Zastávka u Brna(接待中心Zastávka u Brna)是开放的对于寻求国际庇护申请人,其会出示如下证明书:

没有上文所述的证件的外国人提交国际保护申请只能在Bělá – Jezová接待中。外国人必须忍受下令的检疫措施,即他必须逗留在接待中心的隔离机构。如果结果是阴性的,那么隔离将在RT-PCR测试后终止。通常,测试将在您逗留于接待中心的第5天进行。

Bělá – Jezová 接待中心的地址:Bělá – Jezová, Jezová  1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem;电话 00420 326 711 216.

Zastávka接待中心站的地址:Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov;电话 00420 546 411 130


Տեղեկատվություն միջազգային պաշտպանության համար դիմողների համար

COVID-19-ի ի հայտ գալու կապակցությամբ ՆԳՆ առողջապահության վարչության կողմից ձեռնարկվում է արտակարգ միջոց: Այս միջոցառման հիման վրա Զաստավկա ու Բռնա ընդունելության կենտրոնը բաց է միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ դիմումներ ներկայացնելու այն անձանց համար, ովքեր կներկայացնեն՝

Օտարերկրացիները, ովքեր չունեն վերոհիշյալ տեղեկանքները, միջազգային պաշտպանության դիմելու համար պարտավոր են ներկայանալ Բելա-Եզովա ընդունման կենտրոն: Այստեղ օտարերկրացին պարտավոր կլինի հանդուրժել իր նկատմամբ նշանակված կարանտինային միջոցառումներին, այսինքն՝ նա պարտավոր կլինի մնալ ընդունման կենտրոնում գտնվող կարանտինի հաստատությունում: Կարանտինը կդադարեցվի RT-PCR թեստը անելուց և բացասական արդյունք ստանալուց հետո: Թեստը սովորաբար իրականացվելու է ընդունելության կենտրոնում գտնվելու 5-րդ օրը:

Բելա-Եզովա ընդունման կենտրոնի հասցեն է՝ Բելա-Եզովա, Եզովա 1501, 294 21 Բելա պոդ Բեզդեզեմ (Bělá-Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem), հեռախոս՝ 00420 326 711 216:

Զաստավկա ընդունման կենտրոնի հասցեն է՝ Հավիրժսկա 514, 664 84 Զաստվակա, Բռնո վենկով (Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno-venkov), հեռախոս՝ 00420 546 411 130:


معلومات للمتقدمين بطلب الحماية الدولية

فيما يخص وباء COVID-19، تم إصدار تدابير استثنائية من قبل إدارة الأمن الصحي التابعة لوزارة الداخلية. وبموجب هذه التدابير، فإن مركز الاستقبال زاستافكا أو برنا (Zastávka u Brna)  مفتوح لتقديم طلبات الحماية الدولية للأشخاص الذين لديهم

الأجانب الذين لا يملكون الوثائق المذكورة أعلاه ملزمون بالتوجه إلى مركز الاستقبال Bělá – Jezová  من أجل تقديم طلب الحماية الدولية وسوف يضطر الأجنبي إلى تحمل عبء إجراءات الحجر الصحي الذي يتوجب عليه الامتثال والخضوع لها، أي أنه سيكون ملزما بالبقاء في منشأة الحجر الصحي في مركز الاستقبال. سيتم إنهاء الحجر الصحي بعد إجراء فحص بي سي آر RT – PCR في حال تكون النتيجة سلبية. عادة، سيتم إجراء الفحص بحلول اليوم الخامس من الإقامة في مركز الاستقبال.

عنوان مركز الاستقبال Bělá – Jezová هو :

Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem

الهاتف:  00420 326 711 216

عنوان مركز الاستقبال Zastávka هو :

Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov

الهاتف: 00420 546 411 130


 

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
27. 9. 2022
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2021

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2021. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů.

12. 9. 2022
Rozhovor ředitele SUZ MV pro časopis Veřejná správa

Přečtěte si zajímavý rozhovor ředitele Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Pavla Bacíka pro časopis Veřejná správa

22. 7. 2022
Ředitel SUZ MV Pavel Bacík na konferenci Ochrana měkkých cílů 2022

Integrační politika je důležitým nástrojem státu, jak zajistit sociální kohezi, prohlubovat důvěru ve společnosti a dlouhodobě i vnitřní bezpečnost. Právě na to se ve své přednášce Bezpečnostní výzvy integrace ukrajinských uprchlíků na konferenci Ochrana měkkých cílů 2022 zaměřil ředitel SUZ MV Pavel Bacík.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci