Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
27. 6. 2023
Výroční zpráva SUZ MV za rok 2022

O činnosti naší organizace za uplynulý rok se dočtete ve výroční zprávě za rok 2022. Najdete zde nejen popis naší činnosti, strukturu a poslání, ale i statistická data, údaje o zaměstnancích a finanční zprávu, včetně výsledků finančních, vnitřních a vnějších kontrol a auditů. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Informace pro žadatele o udělení MO

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření je Přijímací středisko Zastávka u Brna otevřeno pro podávání žádostí o udělení mezinárodní ochrany osobami, které předloží

•             negativní výsledek RT-PCR testu provedený na území České republiky, který není starší více než 72 hodin (Podmínka předložení negativního RT-PCR testu neplatí pro osoby do 1 roku věku.),

•             národní certifikát o provedeném očkování, přičemž očkovanou osobou se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem o provedeném a ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní,

•             certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce obsahující razítko, identifikační údaje lékaře působícího v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie a jeho telefonické spojení, přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Cizinci, kteří nedisponují výše uvedenými doklady, jsou povinni se k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany dostavit do přijímacího střediska Bělá – Jezová. Cizinec zde bude povinen strpět karanténní opatření, které mu bude nařízeno, tj. bude povinen setrvat v karanténním objektu v přijímacím středisku. Karanténa bude ukončena po provedení RT – PCR testu s negativním výsledkem. Test bude proveden zpravidla do 5. dne pobytu v přijímacím středisku.

Adresa přijímacího střediska Bělá – Jezová je Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Telefon 00420 326 711 216.

Adresa přijímacího střediska Zastávka je Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Telefon 00420 546 411 130

 


Information for applicants for international protection

In connection with the outbreak of COVID-19, an emergency measure has been issued by the Health Security Department of the Ministry of the Interior. On the basis of this measure, the Reception Centre Zastávka u Brna is open for applications for international protection by persons who submit

 • a negative result of an RT-PCR test carried out on the territory of the Czech Republic, which is not older than 72 hours (The condition of submitting a negative RT-PCR test shall not apply to persons under 1 year of age),
 • a national vaccination certificate, whereby a vaccinated person is defined as a person who presents a national certificate of completed vaccination against COVID-19 issued in the Member States of the European Union and at least 14 days have elapsed since the vaccination was completed,
 • a certificate of proof that you suffered from COVID-19 previously or a written medical certificate in the English language containing a stamp, identification details of a doctor functioning in the Czech Republic or in another Member State of the European Union and his/her telephone number, with the period of isolation in accordance with the applicable emergency measure of the Ministry of Health having elapsed and no more than 180 days having elapsed since the first positive POC antigenic test for SARS-CoV-2 or RT-PCR test for SARS-CoV-2.

Foreigners who do not possess the above-mentioned documents are obliged to proceed to the Bělá – Jezová Reception Centre to submit the application for international protection there. The foreigner will be obliged to submit to the quarantine measures ordered there, i.e. he/she will be obliged to stay in the quarantine facility in the Reception Centre. The quarantine will be terminated after a negative RT-PCR test. The test will be performed usually by the 5th day of stay in the Reception Centre.

The address of the Reception Centre Bělá – Jezová is Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Phone 00420 326 711 216.

The address of the Reception Centre in Zastávka is Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Phone 00420 546 411 130


Informations pour les demandeurs de protection internationale

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, une mesure d’urgence a été émise par le service du soutien sanitaire du Ministère de l’Intérieur. Sur la base de cette mesure, le Centre d’accueil de Zastávka u Brna est ouvert pour la présentation des demandes de protection internationale par des personnes qui présentent

 • un test de dépistage RT-PCR négatif effectué sur le territoire de la République tchèque ne datant pas de plus de 72 heures (l’obligation de présenter un test RT-PCR négatif ne s’applique pas aux personnes âgées de moins d’un an),
 • un certificat national de vaccination, une personne vaccinée étant définie comme une personne qui présente un certificat national de vaccination complète contre la COVID-19, délivré dans les États membres de l’Union européenne et permettant de constater qu’au moins 14 jours se sont écoulés depuis la fin de la vaccination,
 • un certificat de rétablissement de la COVID-19 ou un certificat médical écrit en anglais contenant un cachet, les données d’identification d’un médecin travaillant en République tchèque ou dans un autre État membre de l’Union européenne et son numéro de téléphone, lorsque la période d’isolement conformément à la mesure d’urgence applicable du Ministère de la Santé s’est écoulée et il ne s’est pas écoulé plus de 180 jours depuis le premier test antigénique POC positif pour la présence d’antigènes du virus SARS-CoV-2 ou depuis le test RT-PCR pour la présence du virus SARS-CoV-2.

Les ressortissants étrangers qui ne possèdent pas de documents susmentionnés sont tenus de se présenter au Centre d’accueil de Bělá – Jezová pour y déposer une demande de protection internationale. Le ressortissant étranger y sera obligé de se soumettre à la mesure de quarantaine ordonnée, c’est-à-dire qu’il sera obligé de rester dans l’établissement de quarantaine au centre d’accueil. La quarantaine sera levée après un test de dépistage RT-PCR négatif. Le test sera normalement effectué au plus tard le 5ème jour de votre séjour au centre d’accueil.

L’adresse du Centre d’accueil de Bělá – Jezová est la suivante : Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem ; téléphone 00420 326 711 216.

L’adresse du Centre d’accueil de Zastávka est la suivante : Havířská 514, 664 84 Zastávka, Brno – venkov; téléphone 00420 546 411 130.


ინფორმაცია საერთაშორისო დაცვის მინიჭების მომთხოვნი პირებისათვის

COVID-19 დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის  დეპარტამენტის მიერ მიღებულია განსაკუთრებული ზომები. ამ ზომების საფუძველზე, ზასტავკა უ ბრნას მიმღები ცენტრი ღიაა იმ საერთაშორისო დაცვის მინიჭების მომთხოვნი პირებისათვის, რომლებიც წარადგენენ:

 • RT-PCR ტესტის ნეგატიურ პასუხს, რომელიც ჩატარებულია ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და რომელიც არ არის 72 საათზე ძველი (RT-PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარდგენის ვალდებულება არ ეხება 1 წლამდე ასაკის პირებს),
 • ეროვნულ სერტიფიკატს აცრის ჩატარების შესახებ, რა დროსაც სრულად აცრილ პირად ითვლება ადამიანი, რომელიც წარადგენს ეროვნულ სერტიფიკატს ჩატარებული და დასრულებული ვაქცინაციის შესახებ COVID-19 დაავადების წინააღმდეგ, რომელიც გაცემულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ და დასრულებული ვაქცინაციის შემდგომ გასულია 14 დღე,
 • სერტიფიკატი გადატანილი Covid-19 დაავადების შესახებ ან წერილობითი სამედიცინო ცნობა ინგლისურ ენაზე, რომელიც შეიცავს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ან სხვა ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში მოქმედი ექიმის ბეჭედს, საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და ტელეფონის ნომერს, რა დროსაც, ჯანდაცვის სამინისტროს ამჟამინდელი საგანგებო წესების მიხედვით, გასული უნდა იყოს იზოლაციის ვადა და SARS-CoV-2 -ის ვირუსის დადგენის მიზნით ჩატარებული ანტიგენის POC ტესტის პირველი პოზიტიური პასუხის შემდეგ ან SARS-CoV-2 -ის ვირუსის დადგენის მიზნით ჩატარებული RT-PCR ტესტის პოზიტიური პასუხის შემდეგ არ უნდა იყოს გასული 180 დღეზე მეტი.

უცხოელები, რომლებიც არ წარადგენენ ზემოთ ჩამოთვლილ საბუთებს, ვალდებულნი არიან, განცხადება საერთაშორისო დაცვის მინიჭების შესახებ შეიტანონ ბელა-იეზოვა-ს მიმღებ ცენტრში. აქ უცხოელი ვალდებული იქნება დაექვემდებაროს საკარანტინო ზომებს, რომლებიც მას შეეხება. რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი ვალდებული იქნება იმყოფებოდეს მიმღები ცენტრის საკარანტინო ობიექტში.  კარანტინი დასრულდება RT-PCR ტესტის ჩატარების და ნეგატიური პასუხის მიღების შემდგომ. ტესტი ჩატარდება მიმღებ ცენტრში შემოსვლიდან 5 დღის ვადაში.

ბელა-იეზოვას მიმღები ცენტრის  მისამართია: – ბელა -იეზოვა   1501, 294 21, ბელა პოდ ბეზდეზემ  (Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem)

ტელეფონის ნომერი: 00420 326 711 216.

ზასტავკას მიმღების ცენტრის მისამართია:  ჰავირჟსკა 514,  664 84 , ზასტავკა, ბრნო – ვენკოვ  (Havířská 514  664 84, Zastávka, Brno – venkov)

ტელეფონის ნომერი: 00420 546 411 130


Олон улсын хамгаалал олгоход өргөдөл гаргагчдад зориулсан мэдээлэл

КОВИД-19 өвчлөлтэй холбогдуулан Дотоод хэргийн яамны  эрүүл мэндийн аюулгүй байдлынг хангах хэлтсээс онцгой арга хэмжээ гаргасан байна. Энэхүү арга хэмжээний үндсэн дээр Заставка у Брна Хүлээн авах төв нь дараахи зүйлсийг харуулсан олон улсын хамгаалалт олгоход өргөдөл гаргах хүмүүст нээлттэй байна

 • 72 цагаас хэтрээгүй хугацаанд хийгдсэн сөрөг үр дүнтэй БНЧУлсын нутаг дэвсгэр дээр хийсэн RT-PCR шинжилгээний хариу (Сөрөг хариутай RT-PCR шинжилгээний нөхцөл нь 1-ээс доош насны хүмүүст хамаарахгүй.),
 • үндэсний вакцинжуулалтын гэрчилгээ, тэгэхдээ вакцинжуулалт хийлгэсэн хүн гэж Европын холбооны гишүүн орнуудаас олгосон КОВИД-19 өвчний эсрэг вакцинжуулалт нь хийгдэж дууссан бөгөөд вакцины үндэсний гэрчилгээгээр өөрийгөө нотолж байгаа ба вакцинжуулалт дууссанаас хойш дор хаяж 14 хоног өнгөрсөн хүнийг хэлнэ,
 • КОВИД -19-ын халдвар авч байсан талаархи гэрчилгээ эсвэл англи хэл дээр бичигдсэн Чех улсад юмуу Европын холбооны гишүүн өөр улсад ажилладаг эмчийн тамга, бүртгэлийг нь таних мэдээлэл болон холбоо барих утасны дугаар бүхий тодорхойлолт, түүний утасны дугаар бүхий эмнэлгийн бичгээр бичсэн гэрчилгээ, тэгэхдээ Эрүүл мэндийн яамны хүчинтэй онцгой арга хэмжээний дагуу тусгаарлах хугацаа дууссан бөгөөд SARS-CoV-2 вирусын POC антигений эхний эерэг тест эсвэл SARS-CoV-2 вирусын RT-PCR тестээс хойш 180-аас илүү хоног өнгөрөөгүй байна.

Дээр дурдсан бичиг баримтгүй гадаадын иргэд олон улсын хамгаалалт олгох тухай өргөдөл гаргахад Бела-Йезова хүлээн авах төвд очих шаардлагатай. Энд гадаадын иргэн өөрт нь журмын дагуу тогтоох хорио цээрийн арга хэмжээг тэсвэрлэх үүрэгтэй, энэ нь хүлээн авах байран дахь хорио цээрийн байранд нь байх үүрэг хүлээнэ. Хорио цээрийн дэглэмийг нь RT – PCR-ийн шинжилгээний хариу сөрөг гарсны дараа цуцлах болно. Шинжилгээг ихэвчлэн хүлээн авах төвд байрлаж эхэлснээс 5 дахь хоногт нь хүртэл багтааж авдаг.

Бела-Йезова хүлээн авах төвийн хаяг нь  Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem (Бела под Бэздэзэм 294 21, Бела-Йезова, Йезова 1501); утасны дугаар 00420 326 711 216.

Заставка хүлээн авах төвийн хаяг нь Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov (Брно-венков, 664 84 Заставка, Хавиржска 514);  утасны дугаар 00420 546 411 130


Информация для заявителей о предоставлении международной защиты

 

В связи с возникновением заболевания COVID-19 были приняты чрезвычайные меры Департаментом охраны здоровья Министерства внутренних дел. На основании этих мер Центр приема Заставка-у-Брна открыт для подачи заявлений о предоставлении международной защиты лицами, которые предъявят:

 • отрицательный результат теста RT-PCR, проведенного на территории Чешской Республики, который не старше 72 часов (Условие предъявления отрицательного теста RT-PCR не распространяется на лиц младше 1 года.);
 • национальный сертификат вакцинации, причем вакцинированным считается лицо, которое подтвердит свою вакцинацию национальным сертификатом проведенной и оконченной вакцинации против COVID-19, выданным в государствах-членах Европейского Союза, и прошло не менее 14 дней с момента окончания вакцинации;
 • свидетельство о перенесенном заболевании COVID-19 или письменное медицинское заключение на английском языке, содержащее печать, идентификационные данные врача, работающего в Чешской Республике или другом государстве-члене Европейского Союза, и его номер телефона, причем истек период изоляции в соответствии с применимыми чрезвычайными мерами Министерства здравоохранения, и не прошло более 180 дней с момента первого положительного теста на антиген POC на вирус SARS-CoV-2 или теста RT-PCR на вирус SARS-CoV-2.

 

Иностранцы, не имеющие вышеуказанных документов, обязаны явиться с целью подачи заявления о международной защите в центр приема Бела – Езова. Иностранец будет обязан выдержать предписанную карантинную меру, то есть он будет обязан оставаться в карантинном объекте в центре приема. Карантин будет прекращен после проведения теста RT-PCR с отрицательным результатом. Тест обычно проводится в течение 5 дней пребывания в центре приема.

Адрес центра приема Бела – Езова: с. Бела – Езова, д. Езова 1501, 294 21, г. Бела под Бездезем; Телефон: 00420 326 711 216.

Адрес центра приема Заставка: ул. Гавиржска 514, 664 84, с. Заставка, г. Брно – село; Телефон: 00420 546 411 130.


Інформація для заявників про надання міжнародного захисту

 

У зв’язку з виникненням захворювання COVID-19 були прийняті надзвичайні заходи Департаментом охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ. На підставі цих заходів Центр прийому Заставка-у-Брна відкритий для подачі заяв про надання міжнародного захисту особами, які пред’являть:

 • негативний результат тесту RT-PCR, проведеного на території Чеської Республіки, який не старше 72 годин (Умова пред’явлення негативного тесту RT-PCR не поширюється на осіб віком до 1 року.);
 • національний сертифікат вакцинації, причому вакцинованою є особа, яка підтвердить свою вакцинацію національним сертифікатом проведеної і закінченої вакцинації проти COVID-19, виданим в державах-членах Європейського Союзу, і минуло не менше 14 днів з моменту закінчення вакцинації;
 • свідоцтво про перенесене захворювання COVID-19 або письмовий медичний висновок англійською мовою, що містить печатку, ідентифікаційні дані лікаря, який працює в Чеській Республіці або іншій державі-члені Європейського Союзу, і його номер телефону, причому закінчився період ізоляції відповідно до застосовних надзвичайних заходів Міністерства охорони здоров’я, і не пройшло більше 180 днів з моменту першого позитивного тесту на антиген POC на вірус SARS-CoV-2 або тесту RT-PCR на SARS-CoV-2.

 

Іноземці, які не мають вищевказаних документів, зобов’язані з’явитися в центр прийому Бела – Єзова з метою подачі заяви про міжнародний захист. Іноземець буде зобов’язаний витримати визначену карантинну міру, тобто він буде зобов’язаний залишатися в карантинному об’єкті в центрі прийому. Карантин буде припинений після проведення тесту RT-PCR з негативним результатом. Тест зазвичай проводиться протягом 5 днів перебування в центрі прийому.

Адреса центру прийому Бєла – Єзова: с. Бела – Єзова, с. Єзова 1501, 294 21, м. Бєла під Бездєзем; Телефон: 00420 326 711 216.

Адреса центру прийому Заставка: вул. Гавіржська 514, 664 84, с. Заставка, м. Брно – селище; Телефон: 00420 546 411 130.


Thông tin cho người xin tỵ nạn

Vì liên quan đến dịch bệnh COVID-19 phòng an toàn sức khỏe thuộc Bộ nội vụ có ban hành biện pháp an toàn cho sức khỏe. Trên cơ sở đó Trung tâm tiếp nhận tỵ nạn Zastávka gần Brno có mở cửa đón nhận những người xin tỵ nạn có xuất trình các loại giấy tờ sau:

 • kết quả xét nghiệm âm tính RT-PCR thực hiện tại cộng hòa Séc, và không cũ quá 72 giờ (Điều kiện xuất trình kết quả âm tính RT-PCR không áp dụng cho người dưới 1 tuổi.),
 • chứng chỉ quốc gia về tiêm chủng, là người đã hoàn thành tiêm chủng ngăn ngừa COVID-19 được cấp bởi các nước thành viên của liên minh châu Âu và đã tiêm chủng xong ít nhất 14 ngày,
 • giấy xác nhận đã từng bị nhiễm COVID-19 hoặc giấy chứng nhận của bác sỹ bằng tiếng anh, có dấu và số mã xác định hành nghề của bác sỹ tại cộng hòa Séc hoặc các nước khác thuộc thành viên liêm minh châu Âu và số điện thoại liên lạc, với điều kiện thời gian cách ly căn cứ theo Bộ y tế và từ ngày có kết quả dương tính đầu tiên POC với xét nghiệm kháng nguyên có virus SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2 không quá 180 ngày.

Những người xin tỵ nạn mà không có những loại giấy tờ trên thì đến trại tiếp nhận Bělá – Jezová. Người tỵ nạn trong trường hợp này phải chấp nhận cách ly trong khu cách ly của trại. Việc cách ly sẽ kết thúc khi xét nghiệm RT – PCR với kết quả âm tính. Xét nghiệm thường được làm vào ngày thứ 5 sau khi nhập trại.

Địa chỉ trại tiếp nhận Bělá – Jezová là Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Điện thoại 00420 326 711 216.

Địa chỉ trại tiếp nhận Zastávka là Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Điện thoại 00420 546 411 130


Informaciones para los solicitantes del otorgamiento de la protección internacional

En relación con la aparición de la enfermedad COVID-19, una medida extraordinaria del departamento de la seguridad sanitaria del Ministerio del Interior está publicada. A base de esta medida, el Centro de Recepción de Zastávka u Brna está abierto para la presentación de solicitudes del otorgamiento de la protección internacional por las personas que presenten:

 • resultado negativo del test RT-PCR realizado sobre el territorio de la República Checa que no sobrepase 72 horas (La condición de la presentación del test RT-PCR negativo no es obligatoria para los menores de 1 año.),
 • certificado nacional sobre la vacunación realizada, mientras que por la persona vacunada se entiende la persona que se identifique por el certificado nacional sobre la vacunación realizada y terminada contra la enfermedad COVID-19 emitido en los Estados miembros de la Unión Europea y 14 días hayan transcurrido desde la terminación de la vacunación como mínimo,
 • certificado sobre la enfermedad COVID-19 pasada o certificado médico escrito en lengua inglesa comprendiendo el sello, datos de identificación del médico con actividad en la República Checa o en otro Estado miembro de la Unión Europea y su contacto telefónico, mientras que el período del aislamiento según la medida extraordinaria válida del Ministerio de Salud haya transcurrido, y no hayan transcurrido más que 180 días desde el primer test de antígenos POC positivo para la presencia del antígeno del virus SARS_CoV-2 o test RT-PCR para la presencia del virus SARS-CoV-2.

Los extranjeros que no dispongan de los certificados mencionados más arriba están obligados a acudir al centro de recepción de Bělá – Jezová para presentar la solicitud del otorgamiento de la protección internacional. El extranjero estará obligado a soportar aquí la medida de cuarentena que le estará ordenada, lo que quiere decir que estará obligado a quedarse en el edificio de cuarentena en el centro de recepción. La cuarentena será terminada después de la realización del test RT – PCR con resultado negativo. El test se realizará generalmente hasta el 5.° día de estancia en el centro de recepción.

La dirección del centro de recepción de Bělá – Jezová es: Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Teléfono 00420 326 711 216.

La dirección del centro de recepción de Zastávka es: Havířská 514, 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Teléfono 00420 546 411 130.


专为寻求国际庇护申请人的通知书

关于COVID-19疾病的发生,内务部卫生安全司发布了一项特别措施。根据这项措施,Přijímací středisko Zastávka u Brna(接待中心Zastávka u Brna)是开放的对于寻求国际庇护申请人,其会出示如下证明书:

 • 在捷克共和国进行的 RT-PCR 检测结果为 72 小时以下(提交阴性 RT-PCR 测试的条件不用于 1 岁以下的人),
 • 国家疫苗接种证明,指是接种疫苗的人是通过欧盟成员国颁发的针对COVID-19的疫苗接种,而且自疫苗接种结束以来至少已过去 14 天,
 • 曾患过COVID-19 疫病的有关证明书,或内含图章的书面形式的英文的医疗证明,其包含在捷克共和国或欧洲联盟另一个成员国执业的医生的识别信息及其电话号码,并卫生部现行紧急措施规定的隔离期已过,此外,自首次SARS-CoV-2病毒抗原或RT-PCR病毒检测进行阳性检测以来,不超过180天。

没有上文所述的证件的外国人提交国际保护申请只能在Bělá – Jezová接待中。外国人必须忍受下令的检疫措施,即他必须逗留在接待中心的隔离机构。如果结果是阴性的,那么隔离将在RT-PCR测试后终止。通常,测试将在您逗留于接待中心的第5天进行。

Bělá – Jezová 接待中心的地址:Bělá – Jezová, Jezová  1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem;电话 00420 326 711 216.

Zastávka接待中心站的地址:Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov;电话 00420 546 411 130


Տեղեկատվություն միջազգային պաշտպանության համար դիմողների համար

COVID-19-ի ի հայտ գալու կապակցությամբ ՆԳՆ առողջապահության վարչության կողմից ձեռնարկվում է արտակարգ միջոց: Այս միջոցառման հիման վրա Զաստավկա ու Բռնա ընդունելության կենտրոնը բաց է միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ դիմումներ ներկայացնելու այն անձանց համար, ովքեր կներկայացնեն՝

 • Չեխիայի տարածքում կատարված RT-PCR թեստի բացասական արդյունք, որը 72 ժամից հին չէ (RT-PCR բացասական թեստ ներկայացնելու պայմանը չի տարածվում 1 տարեկանից ցածր անձանց վրա),
 • պատվաստումների ազգային սերտիֆիկատ, երբ պատվաստված անձ համարվում է այն անձը, ով կներկայացնի Եվրամիության անդամ պետություններում տրված COVID-19-ի դեմ իրականացված և ավարտված պատվաստման ազգային վկայագիր և որ պատվաստումների ավարտից անցել է առնվազն 14 օր,
 • COVID-19 հիվանդության սերտիֆիկատ կամ անգլերեն գրավոր բժշկական տեղեկանք, որը պարունակում է դրոշմակնիք, Չեխիայում կամ Եվրամիության մեկ այլ անդամ պետությունում աշխատող բժշկի նույնականացման տվյալներ և նրա հեռախոսահամարը, մինչդեռ լրացել է մեկուսացման ժամկետը` համաձայն Առողջապահության նախարարության կիրառվող արտակարգ միջոցառման, և որ SARS-CoV-2 վիրուսի առկայության համար առաջին դրական POC անտիգեն թեստից կամ RT-PCR թեստի պահից անցել է ոչ ավելի, քան 180 օր:

Օտարերկրացիները, ովքեր չունեն վերոհիշյալ տեղեկանքները, միջազգային պաշտպանության դիմելու համար պարտավոր են ներկայանալ Բելա-Եզովա ընդունման կենտրոն: Այստեղ օտարերկրացին պարտավոր կլինի հանդուրժել իր նկատմամբ նշանակված կարանտինային միջոցառումներին, այսինքն՝ նա պարտավոր կլինի մնալ ընդունման կենտրոնում գտնվող կարանտինի հաստատությունում: Կարանտինը կդադարեցվի RT-PCR թեստը անելուց և բացասական արդյունք ստանալուց հետո: Թեստը սովորաբար իրականացվելու է ընդունելության կենտրոնում գտնվելու 5-րդ օրը:

Բելա-Եզովա ընդունման կենտրոնի հասցեն է՝ Բելա-Եզովա, Եզովա 1501, 294 21 Բելա պոդ Բեզդեզեմ (Bělá-Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem), հեռախոս՝ 00420 326 711 216:

Զաստավկա ընդունման կենտրոնի հասցեն է՝ Հավիրժսկա 514, 664 84 Զաստվակա, Բռնո վենկով (Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno-venkov), հեռախոս՝ 00420 546 411 130:


معلومات للمتقدمين بطلب الحماية الدولية

فيما يخص وباء COVID-19، تم إصدار تدابير استثنائية من قبل إدارة الأمن الصحي التابعة لوزارة الداخلية. وبموجب هذه التدابير، فإن مركز الاستقبال زاستافكا أو برنا (Zastávka u Brna)  مفتوح لتقديم طلبات الحماية الدولية للأشخاص الذين لديهم

 • فحص بي سي آر RT-PCR بنتيجة سلبية تم القيام به في الجمهورية التشيكية والذي لا يكون أقدم من 72 ساعة (شرط تقديم فحص بي سي آر RT-PCR سلبي لا ينطبق على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عام واحد).
 • شهادة تطعيم كوفيد COVID-19 الوطنية تثبت الخضوع للتطعيم، حيث يقصد بالشخص الملقح بأنه الشخص الذي خضع للتطعيم ضد كوفيد 19 مثبت عبر شهادة وطنية للتطعيم صادرة في إحدى الدول الأعضاء من دول الاتحاد الأوروبي وانقضت فترة 14 يوما من تاريخ الخضوع للجرعة الأخيرة.
 • شهادة المصابين بـكوفيد COVID-19 أو إقرار طبي مكتوب باللغة الإنكليزية يحتوي على ختم وبيانات الطبيب الذي يمارس عمله في الجمهورية التشيكية أو في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ورقم هاتفه، حيث تكون قد انقضت فترة الحجر الصحي وفقا للتدبير الاستثنائية لوزارة الصحة المعمول بها ومن أول فحص مضاد للفيروسات الإيجابي صادر عن نقطة الرعاية / POC بخصوص وجود مستضد فيروس SARS-CoV-2 أو فحص فيروس بي سي ار RT-PCR لفيروس SARS-CoV-2 ولم يمر عليه أكثر من 180 يوما.

الأجانب الذين لا يملكون الوثائق المذكورة أعلاه ملزمون بالتوجه إلى مركز الاستقبال Bělá – Jezová  من أجل تقديم طلب الحماية الدولية وسوف يضطر الأجنبي إلى تحمل عبء إجراءات الحجر الصحي الذي يتوجب عليه الامتثال والخضوع لها، أي أنه سيكون ملزما بالبقاء في منشأة الحجر الصحي في مركز الاستقبال. سيتم إنهاء الحجر الصحي بعد إجراء فحص بي سي آر RT – PCR في حال تكون النتيجة سلبية. عادة، سيتم إجراء الفحص بحلول اليوم الخامس من الإقامة في مركز الاستقبال.

عنوان مركز الاستقبال Bělá – Jezová هو :

Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem

الهاتف:  00420 326 711 216

عنوان مركز الاستقبال Zastávka هو :

Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov

الهاتف: 00420 546 411 130


 

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
27. 3. 2024
Centrální spisovna SUZ MV sídlí v pražské Uhříněvsi

Nedílnou součástí organizačního odboru SUZ MV je spisovna, respektive centrální spisovna, které se někdy neodborně říká archiv. Centrální spisovna je umístěna v pražské Uhříněvsi. Ve stejné budově má spisovnu například také OAMP.

18. 3. 2024
Změna v přidělování krátkodobého přístřeší osobám žádajícím o dočasnou ochranu v ČR

Od 1. 4. 2024 bude krátkodobé přístřeší (KP) žadatelům o dočasnou ochranu v České republice poskytováno pouze v Ostravě.

21. 12. 2023
PF 2024

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok! Merry Christmas and our best wishes for a Happy and Prosperous New Year!

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci