Informace pro občany

Informace pro občany

Informace pro občany v souvislosti s § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Zveřejňování informací.

Žádost o informaci můžete podat:
ústně tj. osobně nebo telefonicky na telefonní číslo 974 827 118, nebo
písemně tj. poštou na adresu Správa uprchlických zařízení MV, P.O.Box 110, 143 00 Praha 4,
osobním doručením,
faxem na číslo 974 827 280,
elektronickou poštou na e-mail suz@mvcr.cz,
datovou schránkou ID-7ruiypu nebo na jiném nosiči dat.
Příjemcem ústní žádosti a písemné žádosti je Organizační odbor Správy uprchlických zařízení MV (dále jen Správa).
V případě, že jste fyzická osoba a o informaci žádáte písemně, uvedete v žádosti své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého bydliště.
Jste-li právnická osoba, uvedete název firmy, identifikační číslo osoby, adresu sídla, eventuálně adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být i adresa elektronická.
Žádost musí obsahovat všechny uvedené náležitosti, jinak není žádostí ve smyslu zákona.

Nebude-li žádost srozumitelná, nebo nebude-li zřejmé, jaká informace je požadována, budete do 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzváni, aby žádost byla doplněna nebo upřesněna. V případě, že žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení, bude žádost odmítnuta.

Písemně požadovaná informace, pokud nebyla zamítnuta, musí být poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení lhůty bude Správa informovat do 5 pracovních dnů.

Správa informace neposkytne, pokud požadovaná informace je označena za utajovanou, vztahují-li se informace k interním předpisům (např. směrnice, pokyny apod.), nebo vypovídá-li o osobnosti a soukromí fyzické osoby a jejích majetkových poměrech.

V případě, že Správa nevyhoví žádosti o poskytnutí informace, je možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání. Správa je povinna do 15 dnů předložit odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu Odboru azylové a migrační politiky (dále jen OAMP). Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

V případě, že nesouhlasíte s vyřízením žádosti, nebyla Vám informace poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo byla poskytnuta částečně a nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo nesouhlasíte s výší úhrady za poskytnutí informace, lze podat písemně nebo ústně stížnost. Stížnost je nutné podat do 30 dnů na Organizační odbor Správy uprchlických zařízení MV.