Doplnění podmínek pro poskytování právního poradenství v ZZC 

27. 11. 2015

Níže uvedené podmínky jsou výsledkem jednání mezi Správou uprchlických zařízení a nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují v zařízení pro zajištění cizinců právní poradenství a další právní služby.

IMG 5504

Cizinci budou Správou uprchlických zařízení do jednotlivých ZZC zpravidla umísťováni tak, že  ZZC Bělá pod Bezdězem – Jezová slouží primárně pro rodiny a samotné ženy, ZZC Vyšní Lhoty a ZZC Drahonice pro samotné muže.

Prostory v zařízení a jejich vybavení

Všechna ZZC  mají určené prostory, kde je možné poskytovat právní poradenství.

Mimo tyto prostory není právní poradenství ani další právní služby povoleno poskytovat.

V ZZC Bělá pod Bezdězem – Jezová je to kancelář v přízemí budovy A, v případě, kdyby byli v ZZC umístěni muži, bude právní poradenství poskytováno v prostorách sousedících s návštěvní místností ZZC,

v ZZC Vyšní Lhoty vymezený prostor u návštěvní místnosti ve volnočasovém centru,

v ZZC Drahonice kancelář v objektu bývalého kuchyňského bloku u vstupu do zařízení.

Všechny prostory jsou připojeny k síti elektrické energie a jsou vybaveny stolem, židlemi, věšáky.

K dispozici zde je multifunkční tiskárna (tiskárna, kopírka, scanner).  

Do prostor, kde bude poskytováno právní poradenství, je povoleno vnášet osobní počítač a telefon (v ZZC Bělá pod Bezdězem – Jezová je k dispozici pevná linka a notebook, v ostatních toto vybavení Správa nezajišťuje). Vnášení telefonu a osobního počítače je možné pouze za podmínky, že toto vybavení nebude vnášeno do prostor mírného režimu mezi cizince v zařízení a bude používáno pouze v prostorách pro poskytování právního poradenství a pro účely právního poradenství.

Datové služby jsou dostupné prostřednictvím soukromého připojení dle síly signálu (v ZZC Bělá je pokrytí signálem slabé).

Časový rozsah poskytování právního poradenství

Právní poradenství je možné poskytovat v průběhu celého dne, a to od 9 hodin do 17 hodin a od 18 hodin do 20 hodin, a to s ohledem na zajištění výdeje snídaně a večeře.

Organizační zajištění právního poradenství

Povolení vstupu do ZZC – Povolení ke vstupu osob, které budou do ZZC vstupovat za účelem poskytování právního poradenství případně dalších právních služeb v dohodnutých termínech v jednotlivých ZZC, by byla umožněna na základě jedné dlouhodobé žádosti o povolení vstupu, která by byla na 6 měsíců. V případě změny by o tom musela být Správa včas z Vaší strany informována.

Organizace objednání cizinců k poskytnutí právního poradenství případně dalších právních služeb -  V případě, kdy poskytovatel právního poradenství případně dalších právních služeb bude disponovat seznamem cizinců, se kterými se bude chtít setkat, bude tento seznam do ZZC zaslán minimálně 24 hodin předem. Pracovníci ZZC ověří, zda se cizinci na seznamu uvedení v ZZC opravdu nachází a zda mají zájem o poskytnutí právního poradenství a dalších právních služeb. Tito cizinci pak budou přednostně přivedeni do prostor, kde je právní poradenství poskytováno. Následně by pak Správa přiváděla ty cizince, kteří se zapsali do seznamu zájemců o poskytnutí právního poradenství přímo v ZZC.

Za účelem zajištění bezproblémového poskytování právního poradenství je důležité, aby právníci docházeli do ZZC v pevně stanovené termíny.

Termíny je nezbytné vzájemně dohodnout mezi poskytovatelem právního poradenství a dalších právních služeb a Správou a informace o těchto termínech bude cizincům Správou předávána na informačních nástěnkách v ZZC.

Je nezbytné, aby organizace poskytující v ZZC právní poradenství za účelem zajištění informace pro Správu i pro cizince zajistí zaslání vedoucím jednotlivých ZZC aktuálních údajů o dni a hodině (časovém úseku), kdy v ZZC budou právní poradenství poskytovat.

V případě, že dojde ke změně termínu, je nezbytné tuto informaci poskytnout s dostatečnou časovou rezervou, aby mohli i cizinci být o této změně včas informováni, minimálně s 24 hodinovým předstihem.

Předávání informací (seznam cizinců, zapisování do seznamu zájemců, příchody cizinců k právnímu poradenství) – Pracovníci Správy v zařízení budou pořizovat seznam zájemců o právní poradenství, který předají přítomnému poskytovateli právního poradenství v den poskytování poradenství. Poskytovatelé právního poradenství mohou zaslat Správě do zařízení odůvodněný požadavek na zajištění přítomnosti cizince na právním poradenství, který zašlou s dostatečným časovým předstihem, nejméně 24 hodin předem. Pracovník Správy u cizince ověří, zda má cizinec o poskytování právního poradenství zájem. V případě, že ano, zařadí ho na seznam.

V případě, že na poskytování právního poradenství dorazí více pracovníků poskytovatele právního poradenství, poskytovatel právního poradenství o tom informuje pracovníka Správy v zařízení v předstihu (minimálně 24 hodin předem). V takovém případě je možné upravit časy a seznam přihlášených cizinců tak, aby byly využity kapacity poskytovatele právního poradenství.

Správa zajistí vyhledání a přivedení cizince do prostor, kde je poskytováno právní poradenství v co nejkratší době.

Výměna informací o případných nedostatcích ve spolupráci – Případné nedostatky ve spolupráci, které by bránily přístupu cizinců k právnímu poradenství, budou řešeny primárně mezi poskytovatelem právního poradenství a vedením ZZC nebo vedením Správy.