Obecné podmínky zajištění ubytování

Zřizovatelem azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců je ministerstvo vnitra. V přímé kompetenci SUZ není rozhodovat o naplňování Standardů v těchto bodech. Přesto jsou, s ohledem na komplexnost popsaných podmínek ubytování, logickou součástí tohoto materiálu, neboť při zajištění ubytování SUZ níže uvedené standardy preferuje.

Pod obecné podmínky zajištění ubytování jsou zahrnuty:

1)     umístění azylového zařízení,

2)     dostupnost veřejného, kulturního a sportovního vyžití, zájmová činnost,

3)     zajištění prostoru pro ubytování.

Standardy kvality ubytování v zařízeních SUZSamotné standardy kvality ubytování v zařízeních SUZ zahrnují celkem 13 položek

1)     místnosti pro ubytování,

2)     společné prostory s volným přístupem,

3)     společné prostory s režimovým přístupem,

4)     dětské centrum,

5)     koupelny, toalety, prádelny,

6)     stravování,

7)     venkovní prostory zařízení,

8)     chodby,

9)     návštěvní prostory,

10)  prostory pro poskytování právní pomoci,

11)  přístup k telefonu,

12)  přístup k informacím,

13)  bezpečnost klientů.

Zde rozpracované standardy ubytování definují oblasti, které přímo souvisí s činností SUZ jako provozovatele zařízení a které směřují k zajištění důstojných podmínek pobytu klientů SUZ v těchto zařízeních. Plnění kritérií těchto standardů zároveň slouží k zajištění bezpečí, soukromí, podpoře rodinného života, podpoře rozvoje soběstačnosti jedince, k zajištění možností trávení volného času jako prevence negativních jevů spojených s pobytem cizinců v ubytovacím zařízení.

Obecné podmínky zajištění ubytováníPreference

Umístění zařízení

Kritérium hodnotí polohu zařízení ve vztahu k běžnému osídlení a základní infrastruktuře (základní škola, praktický lékař, pošta, obchod, veřejná hromadná doprava).

Pobytová střediska      

Pobytové středisko je umístěno v obci, klientům je snadno dostupná základní infrastruktura.

Přijímací střediska       

Pro přijímací střediska není toto kritérium směrodatné, vzhledem k povinnosti setrvat ve středisku. Z hlediska SUZ je však preferováno umístění v dosahu poskytovatelů zdravotních a jiných služeb nezbytných pro provoz zařízení.

Zařízení pro zajištění cizinců    

Pro zařízení pro zajištění cizinců není toto kritérium směrodatné, vzhledem k povinnosti setrvat v zařízení. Z hlediska SUZ je však preferováno umístění v dosahu poskytovatelů zdravotních a jiných služeb nezbytných pro provoz zařízení.

Z hlediska podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů při dlouhodobějším pobytu v pobytových střediscích je žádoucí zajištění dostupné infrastruktury.  Pro přijímací střediska a zařízení pro zajištění cizinců je žádoucí zajištění přístupu hromadných dopravních prostředků a umístění zařízení v dosahu poskytovatelů zdravotních a jiných služeb nezbytných pro provoz zařízení.


Dostupnost veřejného kulturního a sportovního využití, zájmová činnost

Kritérium hodnotí dostupnost veřejného kulturního a sportovního využití služeb, včetně možnosti zájmové činnosti.

Pobytová střediska      

V obci jsou zastoupeny služby umožňující kulturní a sportovní vyžití, včetně další zájmové činnosti.

Přijímací střediska       

Pro přijímací střediska není toto kritérium směrodatné, vzhledem k povinnosti setrvat v zařízení.

Zařízení pro zajištění cizinců    

Pro zařízení pro zajištění cizinců není toto kritérium směrodatné, vzhledem k povinnosti setrvat v zařízení.

Zapojení žadatelů při dlouhodobějším pobytu v pobytových střediscích do majoritní společnosti a užší spolupráce s obcemi je cílem prevence sociopatologických jevů a je žádoucí z hlediska podpory sociokulturní a rasové snášenlivosti s obyvatelstvem.

Zajištění prostoru pro ubytování

Kritérium posuzuje minimální prostorové podmínky pro ubytování klientů v souvislosti s délkou pobytu v zařízení.

Pro poskytování ubytování klientům jsou rozhodnutím místně příslušných krajských hygieniků stanoveny kapacity pro jednotlivá zařízení ve třech stupních, a to: základní, zvýšené a krizové kapacity.  Ubytování klientů při zvýšených a krizových kapacitách je časově omezeno: zvýšená kapacita – max. 3 měsíce, krizová kapacita – max. 3 týdny.Situace vytíženosti ubytovací kapacity zařízení může vyvolávat nutnost krátkodobě zvýšit počet ubytovaných osob v ubytovacích místnostech, případně využít k ubytování klientů i dalších prostor prioritně určených k jiným účelům (např. tělocvičny, společenské místnosti, místnosti v suterénech apod.) V těchto případech může dojít ke snížení ubytovací plochy na osobu a tím ke snížení dalších ubytovacích standardů. Předpokladem pro toto řešení je zajištění hygienického zázemí v souladu s požadavky příslušné hygienické služby.

Stanovení kritérií hodnotících kapacity jednotlivých zařízení není v kompetenci SUZ, tato kritéria stanovují na základě šetření místně příslušní hygienici.
Standardy kvality ubytování v zařízeních SUZPopisy standardů

Místnosti pro ubytování

Kritérium posuzuje vybavení ubytovacích místností poskytnuté provozovatelem. Kritérium dále definuje míru, do jaké se klienti mohou aktivně podílet na změně vzhledu interiéru těchto místností.

Pobytová střediska      

Provozovatel zabezpečí každému klientovi:

 • postel
 • uzamykatelnou skříňku na uložení osobních věcí.

Provozovatel zabezpečí každému klientovi od 6 let:

 • židli

V místnosti pro ubytování je k dispozici pro všechny klienty 1 stůl. Podlaha má omyvatelný povrch. V oknech jsou záclony nebo závěsy.

Dle podmínek stanovených v ubytovacím řádu má klient možnost:

 • vnášet vlastní vybavení,
 • měnit vzhled interiéru.

Noční stolky jsou součástí vybavení pouze v těch střediscích, kde to prostorové a technické možnosti dovolují.

Lampička je zapůjčena na vyžádání klienta a pouze v těch střediscích, kde to prostorové a technické možnosti dovolují.

Klient není oprávněn vynášet z místnosti vybavení poskytnuté SUZ ani provádět jakékoliv stavební úpravy.

 Přijímací střediska       

Provozovatel zabezpečí každému klientovi:

 • postel
 • uzamykatelnou skříňku na uložení osobních věcí.

Provozovatel zabezpečí každému klientovi od 6 let:

 • židli

V místnosti pro ubytování je k dispozici pro všechny klienty 1 stůl. Podlaha má omyvatelný povrch, v oknech jsou záclony nebo závěsy.

Dle podmínek stanovených v ubytovacím řádu má klient možnost:

 • vnášet vlastní vybavení,
 • měnit vzhled interiéru.

Noční stolky jsou součástí vybavení pouze v těch střediscích, kde to prostorové a technické možnosti dovolují.

Lampička je zapůjčena na vyžádání klienta a pouze v těch střediscích, kde to prostorové a technické možnosti dovolují.

Klient není oprávněn vynášet z místnosti vybavení poskytnuté SUZ ani provádět jakékoliv stavební úpravy.

Zařízení pro zajištění cizinců    

Provozovatel zabezpečí každému klientovi:

 • postel,
 • skříňku na uložení osobních věcí,
 • židli.

Provozovatel zabezpečí každému klientovi, který je umístěn v ubytovací části chráněné zóny:

 • noční stolek v závislosti na dispozičních možnostech jednotlivých místností.

V  místnosti pro ubytování je k dispozici pro všechny klienty 1 stůl. Podlaha má omyvatelný povrch.

Klient není oprávněn vynášet z místnosti vybavení poskytnuté SUZ ani provádět jakékoliv stavební úpravy.

Standard se může změnit v závislosti na počtu ubytovaných klientů. Počet ubytovaných v místnosti pro ubytování se řídí rozhodnutím místně příslušných krajských hygieniků. Vybavení místností pro ubytování v případě zvýšení počtu ubytovaných klientů může být po dobu zajištění tohoto ubytování zredukováno. Minimálním vybavením pro každého klienta je postel a skříňka na uložení osobních věcí.