Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
7. 6. 2019
Ředitel Pavel Bacík přivítal v PřS Praha-Ruzyně poslance z Podvýboru pro migraci a azylovou politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 6. června 2019 přivítal ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) Pavel Bacík v Přijímacím středisku Praha-Ruzyně delegaci poslanců z Podvýboru pro migraci a azylovou politiku PS PČR. Do střediska nacházejícího se v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Václava Havla přijala pozvání předsedkyně Helena Langšádlová, se svými kolegy Jaroslavem Bžochem, Pavlem Plzákem a Františkem Kopřivou. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Zařízení pro zajištění cizinců

Vstup do mírného režimu zajištění

ŽÁDOST O POVOLENÍ KE VSTUPU

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU ZAMĚSTNANCI SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV (DÁLE JEN „SPRÁVA“) A MINISTERSTVA VNITRA, KTEŘÍ VSTUPUJÍ DO PROSTORU MÍRNÉHO REŽIMU ZAJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ BĚLÁ POD BEZDĚZEM, BALKOVÁ A VYŠNÍ LHOTY

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků v areálu Zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „ZZC“) a v prostoru mírného režimu zajištění (dále jen „MRZ“), je vydán tento „Návštěvní řád areálu/prostoru MRZ“ (dále jen Návštěvní řád).

 1. Základní ustanovení
 1. Návštěvní řád platí pro návštěvníky, kteří vstupují do prostoru MRZ v areálu ZZC (např. v rámci aktivit nestátních neziskových organizací).
 2. Vstup je umožněn osobám starším 18 let.
 3. Pohyb/aktivity osob/skupin v prostoru MRZ je umožněn pouze za doprovodu určeného zaměstnance Správy/pracovníka bezpečnostní agentury (dále jen „BA“) a dle jejich pokynů.
 4. Do areálu ZZC/MRZ je zakázáno:
  • vstupovat pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
  • vnášet, přechovávat a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky,
  • vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  • vnášet výrobky v tlakových nádobách a předměty, které by svým množstvím nebo povahou mohly ohrozit bezpečnost, narušit pořádek nebo poškodit zdraví.
 5. Do areálu ZZC/MRZ je zakázáno vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců a klientů nebo třetích osob (např. střelné zbraně, střelivo, výbušné předměty, pyrotechnika).
 6. Správa si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu ZZC/MRZ každou návštěvu, která nebude respektovat Návštěvní řád nebo nevyhoví pokynům určeného zaměstnance Správy/pracovníka BA vydaným k zajištění bezpečnosti v areálu ZZC/MRZ a v souladu s Návštěvním řádem.
 7. Návštěvníci areálu ZZC/MRZ berou na vědomí, že tyto prostory jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, se kterým je nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. V areálu ZZC/MRZ je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové dokumentace, fotografovat, filmovat, nahrávat zvukové záznamy apod. a do prostoru MRZ vnášet zejména fotoaparáty, videokamery, jakékoli mobilní telefony, notebooky/tablety a jiná zařízení s integrovanými kamerami.
 9. V zařízení je zakázáno šířit tiskoviny, které svým nevhodným obsahem by mohly vést k podporování nesnášenlivosti, rasismu, xenofobii. Dále je v zařízení zakázáno šířit pornografický a jiný nevhodný materiál.
 1. Bezpečnostní opatření
 1. Návštěvník vstupuje do areálu ZZC/MRZ dobrovolně a je povinen respektovat veškerá interní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pravidla pro pohyb v rámci areálu ZZC/MRZ tak, aby se nevystavil riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku.
 2. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození oprávněných zájmů a majetku Správy.
 3. V případě evakuace osob v areálu ZZC/MRZ je návštěvník povinen řídit se piktogramy únikových cest a pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 4. Návštěvník je povinen před vstupem do prostoru MRZ zanechat objemná zavazadla/batohy na předem určeném místě a do prostoru MRZ si vzít jen ty věci či předměty, které jsou nezbytné z hlediska účelu jeho návštěvy a nejsou tímto Návštěvním řádem zakázány.

III. Pravidla chování návštěvníků v prostoru MRZ

 1. V případě neprodlené potřeby opustit prostor MRZ, je návštěvník povinen informovat zaměstnance Správy/pracovníka BA, který zajistí jeho doprovod z prostoru MRZ.
 2. Návštěvník je povinen:
  • volit při vstupu do MRZ oblečení, které nebude působit vyzývavě,
  • dbát zvýšené pozornosti při vstupu do ubytovacích prostor klientů a při kontaktu s klienty,
  • zachovávat pravidla slušného chování vůči ostatním osobám v prostoru MRZ a nezavdávat příčiny ke vzniku konfliktních a problémových situací,
  • nekonzumovat potraviny a nápoje v přítomnosti klientů.
 3. Návštěvníkům je zakázáno:
  • vstupovat do ubytovacích prostor klientů bez přítomnosti zaměstnance Správy,
  • navazovat s klienty kontakty nebo vztahy přesahující rámec účelu jejich návštěvy,
  • vyžadovat a přijímat od klientů v souvislosti s účelem návštěvy nebo z jiných důvodů pozornosti, dary, finanční prostředky apod.,
  • nabízet/poskytovat klientům výhody/zprostředkování informací/služeb a předávat jim věci, které nesouvisí s účelem návštěvy,
  • vnášet do MRZ jakékoliv tekutiny včetně nápojů pro osobní potřebu
  • kouřit mimo vyhrazené prostory,
  • jakkoli zasahovat či manipulovat s technickými prostředky bezpečnostní ochrany areálu umístěnými v prostoru MRZ (např. čidla perimetru, kamerový systém apod.).
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Výjimky z pravidel obsažených v Návštěvním řádu může v odůvodněných případech povolit ředitel Správy nebo vedoucí odboru ZZC.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Údaje o žadateli o povolení vstupu:

Kontaktní údaje:

Žádám o povolení ke vstupu pro (jméno, příjmení, číslo OP či jiného dokladu prokazujícího totožnost):


Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci.