Staráme se. To je náš úkol.
Potřebujete nás rychle kontaktovat?
Nejrychleji to jde přes elektronický formulář.
Napsat zprávu
28. 5. 2021
Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová

VIDEO Jerusalema challenge v ZZC a PoS Bělá-Jezová jako pomyslná tečka za koronavirovou krizí. Za maximální nasazení děkujeme všem zaměstnancům SUZ MV, i ostatním složkám, které se podílejí na chodu zařízení, tedy Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra, Policie České republiky a zaměstnancům Odboru azylové a migrační politiky. / celý článek

Vyplňte prosím kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny povinné údaje

/ Údaje s * jsou povinné

Informace pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Na základě tohoto opatření je Přijímací středisko Zastávka u Brna otevřeno pro podávání žádostí o udělení mezinárodní ochrany osobami, které předloží:

  • negativní výsledek RT-PCR testu provedený na území České republiky, který není starší více než 72 hodin (Podmínka předložení negativního RT-PCR testu neplatí pro osoby do 1 roku věku),
  • národní certifikát o provedeném očkování, přičemž očkovanou osobou se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem o provedeném a ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní,
  • certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce obsahující razítko, identifikační údaje lékaře působícího v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie a jeho telefonické spojení, přičemž uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Cizinci, kteří nedisponují výše uvedenými doklady, jsou povinni se k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany dostavit do přijímacího střediska Bělá – Jezová. Cizinec zde bude povinen strpět karanténní opatření, které mu bude nařízeno, tj. bude povinen setrvat v karanténním objektu v přijímacím středisku. Karanténa bude ukončena po provedení RT – PCR testu s negativním výsledkem. Test bude proveden zpravidla do 5. dne pobytu v přijímacím středisku.

Výše uvedené podmínky platí i pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany, kteří opustili azylové zařízení na více než 24 hodin. V případě, kdy žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nesplňují výše uvedené podmínky, musí se dostavit do Přijímacího střediska Bělá – Jezová.

Adresa přijímacího střediska Bělá – Jezová je Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Telefon 00420 326 711 216. Adresa přijímacího střediska Zastávka je Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Telefon 00420 546 411 130

 

Information for the applicants for international protection

In connection with the outbreak of COVID-19, an emergency measure has been issued by the Health Security Department of the Ministry of the Interior. On the basis of this measure, the Reception Centre Zastávka u Brna is open for applications for international protection lodged by persons who submit:

Foreigners who do not possess the above-mentioned documents are obliged to present themselves at the Bělá – Jezová Reception Centre to submit an application for international protection there. The foreigner will be obliged to sustain a quarantine measure imposed to him or her, i.e. he or she will be obliged to stay in the quarantine facility in the Reception Centre. The quarantine will be terminated after the RT-PCR test with a negative result. The test will be carried out, as a rule, by the 5th day of stay in the Reception Centre.

The above-mentioned conditions also apply to applicants for international protection who have left the asylum facility for more than 24 hours. If applicants for international protection do not meet the above-mentioned conditions, they must come to the Reception Centre Bělá – Jezová.

Address of the Reception Centre Bělá – Jezová is Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Telephone 00420 326 711 216.

Address of Reception Centre Zastávka je Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Telephone 00420 546 411 130

 

Информация для соискателей международной защиты

 

В связи со вспышкой заболевания COVID-19 приняты чрезвычайные меры Департаментом медицинского обеспечения Министерства внутренних дел. На основании этой меры Центр приема Заставка у Брна открыт для подачи ходатайств о предоставлении международной защиты лицами, которые подают:

 

 

Иностранец, у которого нет вышеуказанных документов, обязан явиться в приемный центр Бела-Езова для подачи заявления о предоставлении международной защиты. Иностранец будет обязан выдержать предписанные ему карантинные меры, т.е. он будет обязан оставаться в карантинном объекте в центре приема. Карантин будет прекращен после проведения отрицательного теста RT-PCR. Тест обычно проводится к 5-му дню пребывания в приемном центре.

 

Вышеупомянутые условия также применяются к соискателям международной защиты, которые покинули учреждение по предоставлению убежища более чем на 24 часа. Если соискатели международной защиты не соответствуют вышеуказанным условиям, они должны явиться в центр приема Бела-Езова.

 

Адрес приемного центра Бела-Езова: Bělá – Jezová, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem; Телефон: 00420 326 711 216.

 

Адрес приемного центра Заставка: Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov; Телефон 00420 546 411 130

Víte o zajímavé akci která se děje u vás v kraji? Kontaktujte nás, rádi na ní upozorníme.
1. 12. 2021
Hledáme bydlení pro afghánské tlumočníky!

Jedním z klíčových kroků integrace pro všechny uprchlíky je mít důstojné a udržitelné bydlení. Přes naší intenzivní snahu a spolupráci s našimi partnery se bohužel dosud nepodařilo najít vhodné bydlení pro všechny rodiny afghánských tlumočníků a spolupracovníků Armády ČR, evakuovaných v srpnu z Kábulu. Rádi bychom proto oslovili širší veřejnost s prosbou o pomoc při hledání dlouhodobého a důstojného bydlení.

24. 11. 2021
Informace pro návštěvy klientů v azylových zařízeních a zařízení pro zajištění cizinců/Information for the visitors of the clients in Asylum Centres and Facilities for the Detention of Foreigners

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezuje návštěvy v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců.

9. 11. 2021
Reportáž MF Dnes z PPS Zastávka: Pro azyl v Česku přes Zastávku

Správa uprchlických zařízení MV uvítala ve svém přijímacím a pobytovém středisku v Zastávce redaktora MF Dnes, aby se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak zařízení funguje a promluvit si nejen s personálem, ale i s klienty. Výsledkem je reportáž, která vyšla v tištěné podobě 6. listopadu.

Nenašli jste potřebné informace? Ozvěte se nám, pokusíme se vám pomoci