Sociální práce

Socialni Prace

Poskytování sociálních služeb v zařízeních Správy je jednou ze základních služeb, které klientům poskytujeme. Správa sice není poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., naši sociální pracovníci ale jsou kvalifikováni dle podmínek tohoto zákona a prioritou Správy je poskytování co nejkvalitnějších služeb profesionálně vzdělaným a vyškoleným personálem.
Rozsah práce sociálních pracovníků s klienty je velmi široký a nelze jej jednoduchým způsobem vymezit nebo zaškatulkovat. Pracovníci v našich azylových zařízeních pracují s rozmanitými skupinami klientů: s nezletilými, s rodinami včetně těch neúplných, se seniory, se zdravotně postiženými, s osobami se zvláštními potřebami, s osobami závislými na omamných a psychotropních látkách, s osobami, které byly v detenci, s osobami s psychiatrickou diagnózou a různými traumaty, na rozdíl od specializovaných zařízení sociálních služeb, kde pobývá úzce ohraničená skupina klientů (dle věku, sociální diagnózy, zdravotního stavu apod.). Velmi náročné je překonávání nejen jazykové bariéry (pracovníci umějí alespoň základní světové jazyky jako je ruština a angličtina; při pohovorech je ale často využíván tlumočník), ale rovněž sociokulturních rozdílů.
Vzhledem k tomu, že Správa provozuje 4 typy zařízení, liší se i způsob a zaměření práce s klienty dle typu těchto zařízení, respektive dle typu klientely a způsobu jejich pobytu. Jinak pracujeme s cizincem umístěným v zařízení pro zajištění cizinců, kdy účelem pobytu cizince je realizovat správní vyhoštění, jinak pak s klientem v integračním azylovém středisku, kdy je hlavním cílem usnadnit klientovu integraci v České republice. Sociální služby jsou poskytovány v několika rovinách. Je to především rovina diagnostická, informační, zprostředkovatelská, poradenská; částečně sem patří i poskytnutí krizové intervence.
Cíle sociální práce ve všech zařízeních Správy je možno shrnout do následujících třech oblastí s tím, že způsoby a rozsah naplňování těchto cílů se tedy liší dle typu zařízení:
1. Podpora schopnosti adaptace klienta na nároky a podmínky situace a prostředí.
2. Zprostředkování zdrojů a služeb.
3. Efektivní a humánní způsob podpory klienta a jeho rozvoj.