Dobrovolné návraty neúspěšných žadatelů o udělení mezinárodní ochranyENF 2013-09

Dobrovolne Navraty

Správa uprchlických zařízení MV v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 realizuje projekt zaměřený na dobrovolné návraty žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, který volně navazuje na projekt realizovaný dříve z Evropského uprchlického fondu. Hlavním cílem projektu je nabízet osobám, které žádají v souladu s ustanovením § 54a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, o dobrovolný návrat, možnost důstojného, bezpečného a bezplatného vycestování do země původu a zajistit služby a podporu související s jejich návratem.

V rámci projektu probíhá informační kampaň o možnostech a podmínkách dobrovolného návratu, a to jak formou distribuce letáků, tak formou rozhovorů a konzultací v azylových zařízeních Správy.

Klientům jsou z prostředků projektu zakupovány zejména jízdní doklady, poskytována asistence při odjezdu a při vyřizování cestovních a dalších dokladů nutných ke vstupu na území cílové země a případně propláceny náklady související s pořízením těchto dokladů (poplatky na úřadech, pořízení pasových fotografií ad.). V rámci tohoto projektu je také možnost zakoupení potřebného materiálu nezbytného pro návrat (např. zavazadla).

 

V nezbytně nutných případech může být poskytnut i doprovod pracovníka Správy nebo pracovníka asistující mezinárodní organizace až do země původu.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského návratového fondu v rámci Obecného programu Solidarita v řízení migračních toků.

Více informací o dobrovolných návratech najdete na webu www.dobrovolnynavrat.cz.

Azylová zařízení 2014EUF 2013-07

Logo Eu Standard Barvy

Cílem projektu bylo zvýšení standardu služeb v přijímacích (PřS) a pobytových střediscích (PoS) pro cílovou skupinu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, a to prostřednictvím:

a)      výuky českého jazyka,

b)     volnočasových dílen,

c)      nového vybavení středisek,

d)     sportovních a kulturních událostí,

e)      sociálního šatníku,

f)       psychologických služeb,

g)     kurzu nízkorozpočtového vaření,

h)     kurzu základních počítačových dovedností,

i)       tisku a literatury.

Při organizaci a plánování uvedených aktivit byl uplatňován individuální přístup k potřebám specifických skupin žadatelů - ze zranitelných skupin, v tíživé situaci nebo jinak obtížně motivovatelným samotným mužům.

Projekt Azylová zařízení 2014 přinesl celou řadu dobrých výsledků. Budu na tomto místě jmenovat kurz českého jazyka, který probíhal ve všech střediscích, kde klienti tráví alespoň řádově několik týdnů. Výuky se účastnilo více než 450 z nich. Byly k dispozici mnohé další služby jako sociální šatník, psycholog, došlo k dalšímu vybavení potřebným zázemím, nejvýrazněji v případě šesti počítačových sestav pořízených v souvislosti s kurzem počítačové gramotnosti a rovněž deseti kusů praček.

Klienti se účastnili jak pravidelných dílen, tak mnoha jednorázových sportovních a kulturních akcí pořádaných zaměstnanci příjemce i kontraktovanými organizacemi. Žadatelé měli dostatečnou možnost účastnit se aktivit spojených se sportem, kulturou a sociálním životem. Patřily sem i jednorázové worshopy fotbalu a stolního tenisu spojené s miniturnaji.

Během velice praktického kurzu vaření si klienti osvojili specifika tuzemských potravin, jejich pořizování a zejména následné zpracovávání. Služby odborníků-psychologů pomáhaly klientům v adaptaci a ve zvládání obtížných a krizových situací a umožňovaly jim pochopit svou situaci i východiska z ní. Den otevřených dveří nabídl obyvatelům regionu návštěvu prostor obývaných klienty, veřejnost byla s touto příležitostí dostatečně seznámena a v hojném počtu i dorazila. Na veřejnost jsme působili i prostřednictvím aktivní účasti na Dni uprchlíků nebo kalendářem prezentujícím tvorbu cílové skupiny.

Projekt byl velmi komplexní a svými aktivitami pokrýval všechna azylová zařízení v ČR.

Stručně lze plnění projektu vyjádřit i v několika vybraných číselných ukazatelích:

a)      celkově se realizace projektu přímo účastnilo 1.630 klientů SUZ MV, z toho 273 z nich bylo příslušníky zranitelných skupin,

b)     psychologické služby byly poskytnuty 39 klientům,

c)      bylo odučeno celkem 1.119 hodin českého jazyka a 132 hodin počítačové gramotnosti,

d)     volnočasových aktivit se účastnilo celkem 1.347 klientů.

Provoz Center na podporu integrace cizinců VIIIEIF 2013–30

Hlavním cílem projektu je v souladu s platnou Koncepcí integrace cizinců vytváření podmínek a prostoru pro dlouhodobou, koncepční a udržitelnou podporu integrace cizinců, kteří na území daných krajů legálně pobývají. Cílem projektu také je získávat aktuální informace o problémech a potřebách cílové skupiny, reagovat na okamžité potřeby a pomáhat s odstraňováním překážek integrace.
Za tímto účelem budou i nadále provozována stávající Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický, Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký a Olomoucký kraj, která byla zřízena a provozována v letech 2009 až 2013 na základě realizace projektů EIF 2007-02, EIF 2008-15, EIF 2009-03, EIF 2009-27, EIF 2010-17, EIF 2011-03 a EIF 2012-06 (dále jen „projekty EIF realizované v letech 2009 až 2013“). Součástí projektu EIF 2012-06 bylo také rozšíření působnosti již existujících Center do Kraje Vysočina, a to zřízením a provozováním pracoviště na podporu integrace cizinců v Kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále též pracoviště Jihlava). Pracoviště Jihlava organizačně spadá pod Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, ve své činnosti pak je podporováno také Centrem na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj (který s krajem Vysočina rovněž přímo sousedí). V následujícím období bude tato organizační struktura Center a pracoviště zachována.
Aktivity Center i pracoviště Jihlava budou stejně jako v předchozích letech směřovány k zabezpečení pomoci cizincům s integrací do české společnosti prostřednictvím poradenství, vzdělávání a zprostředkování pomoci cizincům u příslušných organizací a úřadů (role „informačního rozcestníku“). Důraz bude i nadále kladen na aktivní vyhledávání klientů prostřednictvím terénní práce. Současně budou organizovány aktivity zaměřené na lepší vzájemné poznání majoritní společnosti a cizinců, preventivní a vzdělávací akce určené zejména pro dospívající mládež, nebo integrační aktivity realizované v přímé spolupráci s cizineckou komunitou.
Dalším z cílů projektu je v maximální míře do procesu integrace zapojovat všechny relevantní instituce a organizace, a to zejména prostřednictvím již zřízených krajských platforem. Centra i pracoviště Jihlava budou i nadále využívat svého zakotvení a kontaktů v rámci regionu a integrační aktivity nejen sama organizovat, ale také podobné aktivity organizované partnerskými organizacemi propojovat či koordinovat. Informace a poznatky získané v rámci platforem jsou aktivně využívány a mají tak přímý vliv na nastavení podoby aktivit, poskytovaných Centry. Existujícím krajským Centrům a pracovišti Jihlava se daří etablovat se jako plnohodnotný partner správních úřadů.